Hukuk ve Haklarınız

kadin,Çocuk ve aİleye karŞi İŞlenen suÇlar

KADIN,ÇOCUK VE AİLEYE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

KADIN, ÇOCUK VE AİLEYE KARŞI SUÇLAR NELERDİR?

Eziyet

Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştirmek suçtur. Bu suçun çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişi ya da gebe kadına karşı, üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı, işlenmesi halinde cezası artırılmıştır.

Terk 

Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline terk etmek suçtur. Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya ölmüşse, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

Yardım veya bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi

Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların el verdiği ölçüde yardım etmemek ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmemek suçtur. Kişinin ölmesi durumunda verilecek ceza artar.

Çocuk düşürtme, düşürme veya kısırlaştırma

Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürtmek suçtur. Bu durumda, çocuğun düşürülmesine rıza gösteren kadında suçludur. Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi suçtur.

Kısırlaştırma

Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştırmak suçtur.

Fiil, kısırlaştırma işlemi yapma yetkisi olamayan bir kimse tarafından yapılırsa ceza arttırılır.

Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma fiilinin yetkili olmayan bir kişi tarafından yapılması işlenmesi suçtur.

Cinsel saldırı

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmek suçtur. Mağdurun şikayeti üzerine cezalandırılır.

            -Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır.

            -Suçun; beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

            -Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle,

            -Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı,

            -Silahla veya birden fazla kişi ile birlikte, işlenmesi halinde, ceza yarı oranında arttırılır.

-Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır.

Çocukların cinsel istismarı

-On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranıştır. Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır.

            -Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hımsı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisi sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

            -Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki

Cebir, tehdit ve hile olmaksızın onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunmak suçtur. Suçun soruşturulması ve kovuşturulması, şikayete bağlı tutulmuştur.

Cinsel taciz

-Bedene temasın olmadığı hallerdir. Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etmek suçtur.

-Hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, verilecek ceza arttırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

-Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlı tutulmuştur.

Genital muayene

Kişinin genital muayenesinin yapılabilmesi için Yetkili Hakim ve Savcı kararı gereklidir. Bu karar olmaksızın, kişiyi genital muayeneye göndermek ve bu muayeneyi yapmak suçtur.

Genel ahlaka karşı suçlar

            -Alenen cinsel ilişkide bulunmak ve teşhircilik yapmak suçtur.

            -Müstehcen görüntü, yazı veya sözler içeren ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması suçtur.

            -Müstehcen ürünlerin ülkeye sokulması, çoğaltılması, satışa arzı, satışı, nakli, depolanması, ihracı, bulundurulması veya başkalarının kullanımına sunulması suçtur.

Fuhuş

            -Çocuğu veya bir kimseyi, fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırma, bu maksatla tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek suçtur. Suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.

            -Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.

            -Fuhuş amacıyla ülkeye insan sokmak veya insanların ülke dışına çıkmasını sağlamak suçtur.

            -Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk etmek veya fuhuş yapmasına neden olmak cezanın artırılmasını sağlar.

            -Yukarıda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağlandığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

Dilencilik

            -Çocukları, beden ve ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanmak suçtur.

            -Bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır.

AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR

            -Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapmak suçtur.

            -Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptırmak(birden çok evlilik) suçtur.

            -Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptırmak suçtur.

            -Gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkasıyla evlenme işlemi yaptırmak suçtur.

            -Bir çocuğun soybağını değiştirmek veya gizlemek suçtur.

            -Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık kurumundaki bir çocuğun başka bir çocukla karışmasına neden olmak suçtur.

            -Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunmak suçtur.

            -İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak suçtur.

            -Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine cezalandırılır.

            -Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk etmek suçtur.

            -Velayet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadi sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba cezalandırılır.

            -Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın yada üçüncü derece dahil kan hımsının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması suçtur.

            -Suç cebir veya tehdit kullanarak işlenmiş ya da çocuk henüz oniki yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında arttırılır.

Bizi sosyal medyadan izleyin!