Hukuk ve Haklarınız

İŞ akdİnİn tazmİnatsiz feshİ

İŞ AKDİNİN TAZMİNATSIZ FESHİ

4857 sayılı Kanunun 25/II. maddesine göre;

. İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması,(4857/25/II-a)

. İşçinin işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması,(4857/25/II-b)

. İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması(4857/25/II-c)

. İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması,(4857/25/II-d)

. 84. Maddeye aykırı davranarak işyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ve/veya işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu kullanması,(4857/25/II-d)

. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması,(4857/25/II-e)

. İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi,(4857/25/II-f)

. İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe gelmemesi, (4857/25/II-g)

. İşçinin bir ayda üç iş günü işine gelmemesi, (4857/25/II-g)

. İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi, (4857/25/II-h)

. İşçinin/işçilerin bireysel veya toplu olarak direniş, işi bırakma veya kanunsuz grev yapması, (4857/25/II-h ve 2822/25. Ve 45. Mad.)

. İşle ilgili olarak verilen emir veya talimatlara, yapılan ihtara(hatırlatmaya rağmen) uymaması, (4857/25/II-h)

. İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, (4857/25/II-ı)

. İşyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması, (4857/25/II-ı)

. İşyerinde verimi düşürmesi, işi yavaşlatması, uyarılara rağmen düzgün çalışmaması, (4857/25/II-h ve 2822/25. Ve 45. Mad.)

Hallerinde işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı söz konusu olup iş sözleşmesi işveren tarafından derhal ve teminatsız olarak feshedilebilecektir. 

İş akdinin bu sebeplerle derhal feshinde personelin kusurlu davranışının belgelenmesi gerekmektedir. Yani, işveren veya vekili olayla ilgili olarak iş yerindeki işçi, ustabaşı veya diğer personelle olayı açıklayan bir tutanak düzenlemeli, gerekirse noter aracılığıyla tespitte bulunmalıdır. Bu tespit ileride bu konuda çıkacak ihtilaf için önemlidir.

Personelin konuyla ilgili mazereti araştırılmalı ve savunması alınmalıdır. Savunma veya işçinin tebellüğden kaçınması halinde bu durum oradaki işçilerle düzenlenecek bir tutanakla tespit edilmelidir. Olayı gören şahitlerin ifadesine başvurulmalıdır.

İşe gelmeyen personelin akıbetinin işverence araştırılması gerekmektedir. Bu nedenle işe gelmeyen personele noter aracılığıyla tebligat yapılmalı ve işe gelmeme nedeni araştırılmalıdır. Bu durumda bir tutanakla tespit edilmelidir.

İşveren iş sözleşmesinin hangi nedenden dolayı 25/II. maddeye göre feshedildiğini işçiye tebliğ etmelidir. Ancak, bu fesih yetkisinin işverenin olayı öğrendiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde kullanılması gereklidir. Fiilin meydana geldiği tarihten itibaren bir yılı geçmemiş olması gerekir. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bu bir yıllık süre uygulanmaz. Bu fesih hakkının 6 iş günü geçtikten sonra kullanılması halinde veya işçinin iş sözleşmesinin  olayın meydana geldiği tarihten daha önceki bir tarih itibariyle feshedilmesi halinde işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

 

Bizi sosyal medyadan izleyin!