Hukuk ve Haklarınız

gÜvence altindakİ haklarimiz ve adİl yargilanma hakki

GÜVENCE ALTINDAKİ HAKLARIMIZ VE ADİL YARGILANMA HAKKI

ANAYASA VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN HAKLAR

Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinde korunması öngörülen insan hakları şunlardır.

1-      Yaşam hakkı,

2-      İşkence, insanlık dışı yada onur kırıcı davranış ve cezadan korunma hakkı,

3-      Tutsak ve köle edinilmemek, zorla çalıştırılmamak hakkı,

4-      Özgürlük ve kişi güvenliği hakkı,

5-      Adil bir biçimde yargılanma hakkı,

6-      Ceza yasalarının geriye yürümezliği hakkı,

7-      Özel yaşama ve aile yaşamına, konut ve haberleşme özgürlüğüne saygı hakkı,

8-      Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü,

9-      Düşüncesini açıklama özgürlüğü,

10-  Toplanma ve dernek kurma özgürlüğü,

11-  Evlenme ve aile kurma hakkı,

12-  Etkili hukuk yollarına başvurabilme hakkı,

13-  Mülkiyet hakkı,

14-  Eğitim- öğrenim hakkı ve ana babanın çocuklarına kendi dinsel filozofik inançlarına göre eğitim sağlama hakkı,

15-  Serbest seçim hakkı,

16-  Kişilerin sözleşme yükümlülükleri nedeniyle özgürlüklerini yitirmeme hakkı,

17-  Bulunulan ülkede serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkı ve ülkeyi terk etme hakkı,

18-  Yabancıların topluca sınır dışı edilmemesi hakkı,

19-  Ölüm cezasına çarptırılmama hakkı,

20-  Yabancıların sınır dışı edilmeme hakkı,

21-  Mahkum olan kişinin üst mahkemelere başvurma hakkı,

22-  Kişilerin suçsuzluğu kanıtlandığı takdirde haksız ceza nedeniyle zarar giderim hakkı,

23-  Aynı olaylar nedeniyle yeniden yargılanmama hakkı,

24-  Eşlerin evliliğe ilişkin haklarında ve sorumluluklarında eşitlik hakkı.

ADİL YARGILANMA HAKKI

1-Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir.

Hüküm açık oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir. 

2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır. 

3. Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir: 

a) Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda, anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek; 

b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak; 

c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının yardımından yararlanmak ve eğer savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek; 

d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında çağırılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek; 

e) Duruşmada kullanılan dili anlama dışı veya konuşma dışı takdirde bir tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanmak." 

 

Bizi sosyal medyadan izleyin!