Hukuk ve Haklarınız

uefa ve kararlari

UEFA VE KARARLARI

UEFA (AVRUPA FUTBOL FEDERASYONLARI BİRLİĞİ) NEDİR?UEFA’NIN KARAR VE ORGANLARI

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), tüm Avrupa devlerini ve ek olarak Türkiye, Kıbrıs, İsrail, Kazakistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya’yı da içine alan ve kendisine bağlı ülke futbol federasyonlarından oluşan bir spor kurumudur. İsviçre’nin Basel şehrinde 15 Haziran 1954 tarihinde kurulan UEFA, İsviçre yasalarına göre kurulmuş bir dernektir. Zamanla Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’ne (FIFA) bağlı 6 konfederasyon içerisindeki en büyük konfederasyon halini almıştır. UEFA, günümüz itibariyle 54 ülke futbol federasyon üyesini bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu ise 16 Nisan 1962’de UEFA ya üye olmuştur. Hukuki açıdan İsviçre kanunlarına göre kurulmuş ve bu kanunlara uyması gereken bir kurumdur.

UEFA’nın Yargı Yönetimi Organlarından biri olan Disiplin Kurulu; Kontrol ve Disiplin Kurulu (Control and Disciplinary Body, CDB) ve Temyiz Kurulu (Appeals Body, AB) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kontrol ve Disiplin Kurulu ile Temyiz Kurulu üyeleri, üye dernekler tarafından önerilen adaylar arasından, 4 yıllık bir dönem için Yönetim Kurulu tarafından seçilmektedir.

Kontrol ve Disiplin Kurulu, 1 başkan, 2 başkan yardımcısı ve 7 üyeden oluşmaktadır. Kararlar, kural olarak tüm üyelerinin huzurunda alınır ancak en az üç üyenin varlığı durumunda da karar alabilmektedirler. İstisna durumlar UEFA Disiplin Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Kontrol ve Disiplin Kurulu, yargılamanın durdurulması, beraat ve mahkumiyet konularında karar vermeye yetkili olduğu gibi ayrıca işten çıkarma veya işe alım hususlarındaki itirazlara ilişkin karar vermeye de yetkilidir.

Temyiz Kurulu ise 1 başkan, 2 başkan yardımcısı ve 9 üyeden oluşmaktadır. Kural olarak 3 üyenin varlığı durumunda karar alırlar. Temyiz Kurulu, o an yürürlükte bulunan Disiplin Yönetmeliği ışığında, Kontrol ve Disiplin Kurulu tarafından alınan disiplin kararlara karşı başvurulan temyiz talepleri ile ilgili olarak karar verme yetkisine sahiptir. Yönetmelik uyarınca bazı özel ve acil durumlarda; özellikle UEFA yarışmalarına alım ve yarışmalardan çıkarılma kararlarına ilişkin davalar, Temyiz Kurulu tarafından önemle ve öncelikle incelenebilmektedir.   

UEFA’nın Yargı Yönetimi Organına bağlı olarak görev yapan Disiplin Müfettişleri, Yürütme Kurulu tarafından yeteri sayıda atanırlar. İçlerinden biri başmüfettiş olarak atanır. Disiplin Müfettişleri, Disiplin Organları tarafından yapılacak işlemlerden önce UEFA’yı temsille görevlidirler. Ayrıca, UEFA tüzük, yönetmelik ve kararları ile ilgili oluşabilecek ihlallere ilişkin araştırma yapmakla da yetkili ve görevlidirler. Disiplin soruşturması açmaya yetkileri bulunmaktadırlar. Müfettişler, UEFA’nın kural ve düzenlemelerine tabidirler.

UEFA yönetimine bağlı görev yapan Disiplin Hizmetleri Birimi, şikenin ortadan kaldırılması amacıyla maçları dikkatle izler ve bu yönde kilit bir görev üstlenir. UEFA üyesi ulusal federasyonların iki bölümden oluşan maçları, yerel kulüp yarışmaları ve aynı zamanda UEFA'nın düzenlediği bütün maçlar BFDS (Betting Fraud Detection System) denilen bir tespit sistemi kullanılmak suretiyle analiz edilmektedir. Federasyonların, kulüplerin veya bireylerin şike sebebiyle veya başkaca diğer amaçlarla suçlu bulunmaları halinde yukarıda belirttiğimiz organlar tarafından (Disiplin müfettişleri, Disiplin ve Kontrol Kurulu ile Temyiz Kurulu) sıkı önlemler uygulanır. 

UEFA’nın 25.06.2013 Tarihinde Beşiktaş ve Fenerbahçe İçin Aldığı Kararlar

Fenerbahçe Spor Kulübü ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 2013 yılının haziran başında UEFA’nın Disiplin Kurulu’na sevk edildiler. Disiplin Kurulu tarafından kulüpler ve bazı yöneticiler hakkında birtakım cezaların verilmesini talep edildi. Talep edilen cezalar; Fenerbahçe’nin 2 sezon boyunca Avrupa Kupalarından men edilmesi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yöneticilerinden Alaeddin Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve Cemil Turhan’ın futboldan men edilmesi, Beşiktaş’ın 1 sezon boyunca Avrupa kupalarından men edilmesi ve Beşiktaş eski yöneticisi Serdal Adalı ile eski teknik direktörü Tayfur Havuç’nun futboldan ömür boyu men edilmesine ilişkindir.

25.06.2013 tarihinde UEFA Disiplin Kurulu, Beşiktaş’ın 1 yıl boyunca, Fenerbahçe’nin ise 2+1 yıl boyunca Avrupa Kupalarından men edilmesine karar verildiğini açıkladı. Fenerbahçe hakkındaki kararda yer alan +1 yıllık ceza ibaresinin anlamı ise; 5 yıl içinde Fenerbahçe’nin benzer bir durum sebebiyle ceza alması halinde verilecek cezaya eklenecek olmasıdır. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerden Alaeddin Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve Cemil Turhan'ın dosyalarını Müfettiş Palacios'a gönderen Disiplin Kurulu; Serdar Adalı ve Tayfur Havutçu örneğinde olduğu gibi ek rapor istemiştir. Disiplin Müfettişi, 5 yönetici hakkında yeni rapor hazırladıktan sonra son kararını verecek.

Disiplin Yönetmeliği’nde, Disiplin Kurulu tarafından kulüpler ve kişiler hakkında verilen karara karşı Tahkim yolunun açık olduğu belirtilmiştir. Bu itibarla, UEFA Disiplin Kurulu tarafından Avrupa kupalarına 1 yıl men cezası alan Beşiktaş Kulübü ile 2+1 yıl men cezası alan Fenerbahçe Kulübü Tahkim Kurulu'na başvurabilecektir. Ayrıca, Tahkim sonucunda çıkacak karara göre Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) de başvurabilme imkanları mevcuttur.   

CAS (Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi )

CAS, uluslararası spora hizmet veren ve spor ile ilgili bütün ihtilafları kısa zamanda çözmeye yetkili UEFA tarafından kurulmuş bir yargı kurumudur. “Birinci Derece Tahkim Dairesi” ve “Temyiz Tahkim Dairesi” olmak üzere iki daireden oluşmaktadır. Bütün gerçek ve tüzel kişilerin CAS’a başvurma yetkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda gerek sporcular ve gerekse spor kulüpleri CAS’a başvurabileceklerdir.

Bir ihtilafın CAS’a sunulabilmesi için tarafların bu konuda ihtilafın burada çözüleceğine ilişkin anlaşma yapmış olmaları gerekir. Genelde matbu düzenlenen sözleşmelerde buna ilişkin madde bulunduğundan taraflar CAS’ a davalarını götürebilmektedir.

CAS, spor alanında disiplin cezası kararı vermeye yetkili herhangi bir organın kararına karşı, kararı alan merciin hukuki niteliğine göre birinci derecede muhakeme veya temyiz başvuru mercii olduğundan; UEFA Tahkim Kurulu kararlarına karşı CAS’a başvurma yolu açıktır. Yani, UEFA Disiplin Kurulunun bir cezasına karşı UEFA Tahkimine gitmeden CAS’a başvurulamaz. Bu itibarla yukarıda izah ettiğimiz üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş,önce Tahkim Kurulu na başvuruda bulunacak,buradan olumsuz karar çıkması halinde CAS’a başvurabilecektir.

Öte yandan, CAS’a başvurmak kural olarak, daha önce alınmış kararın yürütmesini durdurmaya engel teşkil etmez. Bu sebeple başvuruda bulunan tarafın yürütmenin durdurulmasına ilişkin bir talebi varsa, CAS Tahkim Dairesi Başkanı, öncelikle istenilen durdurma veya tedbir kararı hakkında bizzat karar verir ve taraflara bildirir.

Ancak yukarıda belirtildiği üzere UEFA İsviçre kanunlarına göre kurulmuş bir dernek olduğundan yaptığı tüm işlemler ile ilgili şayet bir hak ihlali var ise İsviçre Mahkemelerine başvurulabilir. Bu nedenle Fenerbahçe ve Beşiktaş haklı sebeplerin varlığı halinde UEFA nın merkezinin bulunduğu şehirdeki Hukuk Mahkemesine başvurarak hakkını arama yolunu seçebilir.

 

 

Bizi sosyal medyadan izleyin!