Hukuk ve Haklarınız

nafaka ve ÇeŞİtlerİ nelerdİr?

NAFAKA VE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

NAFAKA NEDİR?

Nafaka, yedirip barındırmak anlamına gelen bir sözcüktür. Hukuken ise kocanın karı ve çocuklarına ilişkin görev ile yedirip,içirme,barındırma yükümlülüğüdür.Ayrıca bu yükümlülük altsoy ile üstsoy ve kardeşler içinde geçerlidir. Sonuç olarak nafaka aileyi meydana getiren kişilerin olanaksızlıklarını önleyerek güvence altına almayı sağlayan bir kurumdur. Hukukumuzda nafaka yükümlülüğü muhtaç eşlerin birbirlerine, ana babanın küçük çocuklarına, altsoyun üstsoya, üstsoyun altsoya ve kardeşlerin birbirlerine yardımda bulunması yükümlülüğü olarak düzenlemiştir.

Nafaka borcunun özellikleri:

Nafaka borcu aile hukukundan doğan kişisel bir borçtur. Kişisel bir borç olduğundan devredilemez. Ölümle sona erer ve mirascılara geçmez. Eşlerin bir araya gelerek aile birliğini devam ettirmeleri ,zaruret halinin ortadan kalkması ile sona erer.Nafaka hakkından vazgeçme mümkün değildir. Bir kimsenin sözleşme ya da başka bir yol ile bu hakkından vazgeçmesi geçerli değildir. Nafaka miktarı taraflarca sözleşme ile kararlaştırılabilir. Herhangi bir borçtan düşülemez ve haczedilemez.Nafaka zamanaşımına uğramaz her zaman istenebilir. Kural olarak ta Mahkemeye yapılacak başvuru ile istenebilir.

ÇEŞİTLERİ:

Tedbir nafakası, eşlerden birinin ayrı yaşamasının haklı olması durumunda, geçim giderlerine katkıda bulunmak üzere öteki eşin ödediği nafakadır. Medeni Kanun’da “boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim,davanın devamı süresince gerekli olan,özellikle eşlerin barınmasına,geçinmesine,eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu maddeye dayanarak mahkeme tedbir nafakasına hükmeder. Tedbir nafakası;davanın açıldığı tarihten bu davaya ilişkin kararın kesinleşmesine kadar devam eder. Dava boşanma ile sonuçlanmış ise tedbir nafakası isim değiştirerek devam eder.

Yoksulluk nafakası, boşanma sonucunda yoksulluğa düşen eşe öteki eşin ödediği nafakadır.Medeni Kanun’da “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf,kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz” şeklinde düzenlenmiştir. Mahkeme bu nafakaya istek halinde karar verebilir,kendiliğinden karar veremez. Boşanma ile istenebileceği gibi boşanmadan sonra da koşulların değişmesi ile istenebilir. Nafaka miktarının ödeyecek olan kişinin mali gücüne uygun olması gerekmektedir. Bu nafakanın ödenmesi mahkeme kararının kesinleşmesi ile başlar.

Katılım (İştirak) nafakası, boşanma ya da ayrılık kararı verilmiş eşlerden, çocuğun velayeti kendisine verilmemiş olanının, çocuğun bakım ve eğitim masraflarına katılmak üzerine ötekine ödediği nafakadır.Medeni Kanun’da “Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hakim, istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.” şeklindedir.

Katılım nafakası,çocukların eğitimine,öğrenimine,geçimine yetecek miktarda olmalıdır. Yine nafakayı ödeyecek olanın da ekonomik gücü dikkate alınır.katılım nafakası çocuklar büyüyünceye(ergin oluncaya)kadar devam eder. Çocuğun eğitim ve öğrenimi erginlikten sonrada nafakanın devamını gerektiriyorsa yükümlülük devam eder. Bu nafakanın sözleşme ile kararlaştırılması halinde geçerli olabilmesi için hakim tarafından onaylanması gerekir. Katılım nafakası yasal bir zorunluluktur. İsteğe bağlı olmadan hakim tarafından duruma göre saptanır. Yine katılım nafakası da boşanma kararının kesinleşmesinden sonra geçerli olur.

Yardım nafakası, bir kimsenin, yardım etmezse yoksulluğa düşecek olan usul ve füruuyla kardeşlerine ödediği nafakadır.

Medeni Kanun “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır.Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır.” Şeklinde düzenleme yapmıştır.

Yardım nafakası1-Çocuklar, Torunlar 2-Anne-baba 3-Erkek ve Kız kardeş 4-Büyükanne-büyükbaba, sırası ile  takip edilerek nafaka talep edilir. Nafakanın başlangıç tarihi dava tarihi olacaktır.Nafakanın miktarı belirlenirken  ekonomik koşullar ve hak ve nesafet kuralları esas alınacaktır.

Bu nafakalara ilişkin kararlar ilam hükmünde olup Türkiye’de herhangi bir İcra müdürlüğünden tahsile konulabilir.

 

Bizi sosyal medyadan izleyin!