Hukuk ve Haklarınız

İŞ yerİ saĞliĞi ve hekİmlİĞİ uygulamasi

İŞ YERİ SAĞLIĞI VE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI

İŞYERİ HEKİMİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile risk değerlendirmesi gerçekleştirilmesi, acil durum planlarının hazırlanması, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi gibi birçok yükümlülük 1 Ocak 2013 tarihiyle yürürlüğe girmiştir.  Kanunun 6, 7 ve 8. maddeleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeline ilişkin hükümler ile bu hizmetleri sağlayacak devlet desteğini kapsamaktadır. 

2 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan 6495 sayılı Kanun ile 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ve bu hizmetlere sağlanacak devlet desteğine dair yükümlülüklerin yer aldığı 6 ve 7. maddeler 1 Ocak 2014 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır. Bu sebeple iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile İSG-KATİP (İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı) bildirimlerinin 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle yapılması gerekmektedir.

İSG-KATİP, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin takibi, kontrolü ve izlenmesi amacıyla bütün işyerlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış bir programdır. Yükümlülükleri yerine getiren işyerleri bu program vasıtasıyla bildirimde bulunacaklardır.

Kanunun 1 Ocak 2013 tarihiyle yürürlüğe giren diğer yükümlülüklerinin yerine getirilerek, çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına kavuşmasına olanak sağlanması ve bu hususlara ilişkin olarak Kanunda yer alan idari para cezalarıyla karşı karşıya kalınmaması için bu yükümlülüklere dair çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri:

İşveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde ise bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, tehlike sınıfı ve çalışan sınıfı da dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini işverenin kendisi de üstlenebilir.

İşveren görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirebilmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi her türlü gerekli ihtiyacı karşılamakla yükümlüdür. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde ise diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi zorunlu değildir.

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları:

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.

Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır.

Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar.

Tehlike sınıfının belirlenmesi

İşyeri tehlike sınıfları; 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83. maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir.

İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.

Bizi sosyal medyadan izleyin!