Hukuk ve Haklarınız

boŞanma ve sonuÇlari

BOŞANMA VE SONUÇLARI

BOŞANMANIN SONUÇLARI NELERDİR?

Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur, ancak evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce eşi ölmüş ya da eşinden ayrılmışsa hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin vermesini isteyebilir.

            Kadının boşandığı eşinin soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun eşine zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim, eşinin soyadını taşımasına izin verir. Ancak eş, koşulların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.

BOŞANMANIN ÇOCUKLARLA İLGİLİ SONUÇLARI

Velayet,

Evlilik birliği içerisinde eşler çocuklar üzerinde eşit velayet hakkına sahiptirler. Ancak boşanma velayeti konusunda taraflar arasında anlaşma olmaması durumunda velayet hakkının kime verileceğini Aile Mahkemesi Hakimi belirler.

BOŞANMA HALİNDE MALLAR NASIL PAYLAŞTIRILIR?

BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARI

01.01.2002 yılından itibaren Yeni Medeni Kanuna göre eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle Türk Medeni Kanununda belirlenen diğer rejimlerden birini mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimini kabul edebilirler. Mal rejiminin sona ermesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır.

Eşler seçimlik mal rejimlerini evlenme merasiminin yapılması sırasında yazılı olarak bildirerek seçebilecekleri gibi, noterde onaylama şeklinde de yapabilmektedir. Herhangi bir mal rejimi sözleşme ile seçilmediyse eşler, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olmaktadır.

Yasal mal rejiminde iki çeşit mal vardır;

Edinilmiş mallar;

Her eşin mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı değerleridir.

1-Çalışmasının karşılığı olan kazanımlar

2-Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerinin yaptığı ödemeler.

3-Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar.

4-Kişisel mallarının gelirleri, (evlilikten önce edinilen, miras yoluyla elde edilen yada karşılıksız kazanılan malların kira, faiz vesaire gelirleri)

5-Edinilmiş malların yerine geçen değerler.(Edinilmiş mal bedel karşılığı elden çıkarılıp yerine bu bedelle elde edilen mallar)

Ancak; eşler kişisel mal gelirlerinin edinilmiş mal olamayacağını sözleşme ile kararlaştırabilecekleri gibi mesleklerinin icrası veya sahip oldukları işletmelerin gelirlerinin edinilmiş mal sayılmamasını da kararlaştırabilirler.

Kişisel mallar;

1-Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

2-Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı değerleri,

3-Manevi tazminat alacakları,(kişisel nitelikteki zararlarının karşılığı ödenen tazminatlar)

4-Kişisel mallar yerine geçen değerler. (kişisel malın el değiştirmesi ile yerine ikame edilen mallar ile kişisel malın tahrip olması ile elde edilen tazminatlar.)

TAZMİNAT VE NAFAKA

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir miktarda para istemek hakkı bulunmaktadır. Bu boşanma davası esnasında istenebileceği gibi boşanma davası sonuçlandıktan ve kesinleştikten sonra bir yıl içinde ayrı bir dava ile istenebilir.

Boşanma sonucunda yoksulluğa düşen eşe mali durumu iyi olan eş tarafından yardım edilmesi yoksulluk nafakası olarak tanımlanır. Yoksulluk nafakası süresiz olarak istenebileceği gibi nafaka yükümlüsünün kusuru da aranmaz. Boşanma kararı üzerine verilen yoksulluk nafakası evlilik birliğinde eşlerin giderlere katılması, dayanışması yükümlülüğünün evlilikten sonra da devamı niteliğindedir.

Boşanma kararının kesinleşmesiyle çocuğun bakım ve masrafları için velayet hakkı kendisine verilen eşe diğer eş tarafından iştirak nafakası verilir. İştirak nafakası çocuğun giderlerine diğer eşin katkısını düzenleyen bir nafakadır. Bu nafaka çocuk ergin oluncaya kadar, eğitimi devam ediyorsa eğitimi son bulana kadar devam eder. Ergin olduktan sonra bakıma muhtaç ise bakım nafakası da istenebilir. Yardım nafakası verilebilmesi için nafaka talep edenin yoksulluğa düşmüş olması, kanunen tayin edilen yükümlünün de ödeme gücünün bulunması gerekir.

MİRAS BAKIMINDAN SONUÇLAR

Eşler yasal olarak birbirlerinin mirasçısıdır. Boşanma ile bu miras hakları kendiliğinden sona erer ve boşanmadan önce yapılan birbirleri lehine yaptıkları ölüme bağlı tasarruflar geçersiz hale gelir.

USUL HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLAR

Eşler arasında evlilik süresince birbirlerinden olan alacakları için zamanaşımı işlemez. İşlemeye başlamış ise kesilir. Boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte bu zamanaşımı işlemeye başlar.

Eşlerin birbirlerini icraya vermeleri yasağı da boşanma ile ortadan kalkar.

Bizi sosyal medyadan izleyin!