Hukuk ve Haklarınız

ÇaliŞanin yillik İzİn hakki

ÇALIŞANIN YILLIK İZİN HAKKI

ÇALIŞANIN YILLIK İZİN HAKKININ ÜCRET OLARAK İSTENMESİ

Çalışanların dinlenme hakkı Anayasal bir haktır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53- 58. maddesi yıllık izne ilişkin düzenlemeleri içermektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kıdemi bir yıl olan çalışanlar yıllık izne hak kazanır. Çalışanlar iş akitleri devam ederken yıllık izni hak ettikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu haklarını kullanabilirler. İşverenlerde yıllık izinin tamamını işçiye kullandırmak zorundadır. Ancak hangi dönemde kullanacağını belirlemede serbesttir. İşci bu hakkın kullanılmasından vazgeçemez ve çalışırken bunun ücretini isteyemez.

Bu konuda Yargıtay 9. HD’ nin E. 2010/38537 K. 2013/2673 T. 23.1.2013 kararı emsal niteliğindedir. Karara konu davada davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti ile izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay yıllık izin ile ilgili olarak yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshinin şart olduğunu ve bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının öneminin bulunmadığı kararını vermiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin E. 2010/2780, K. 2010/35897, ve 3.12.2010 tarihli daha önceki bir kararı da “yıllık izin hakkının işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dönüşmediği ve bu haktan vazgeçilemeyeceği, işçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti istemesinin mümkün olmadığı, izin hakkının fesihle ücret alacağına dönüşeceği, feshin haklı olup olmamasının önem taşımadığı yönündedir.

Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere yıllık izin çalışanların dinlenme hakkına sahip olmaları nedeni ile düzenlenmiş olup, çalışanın yıllık izini hak ettiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullandırılması zorunludur. İş akdi devam ederken işçi talep etse dahi yıllık izin hakkı ücrete dönüşmez.

Bizi sosyal medyadan izleyin!