Hukuk ve Haklarınız

malullÜk ayliĞi nedİr?nasil baĞlanir?

MALULLÜK AYLIĞI NEDİR?NASIL BAĞLANIR?

MALULLÜK AYLIĞI HANGİ HALLERDE BAĞLANIR?

Maluller; Çalışma gücünü en az %60 oranında yitirdiği SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulu’nca tespit edilen sigortalılardır.

Malullük aylığı bağlanması için şu  koşulların olması gerekir.

• Malul olma

• Belli bir süre sigortalı olma

• Belli bir süre prim ödeme

• İşten ayrılma

• Malullük aylığı için SGK’ya başvuruda bulunma

Yukarıda sayılan koşulları bulunanlar,başvuruları üzerine malullük aylığı bağlanmaktadır. 5510 sayılı Kanun’un 25. maddesi hükmüne göre, sigortalının veya işverenin talebi üzerine kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4/(a) ve 4/(b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını, 4/(c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.

4/a ve 4/b kapsamındaki sigortalıların malullük aylığı;

• Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,

• Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini, takip eden aybaşından itibaren başlar.

Sigortalı, işyerinden ayrıldıktan sonra kuruma başvurarak kendisine malullük aylığı bağlanmasını istediğinde; sevk edileceği sağlık kurulunca düzenlenecek raporun tarihi, doğal olarak dilekçe tarihinden sonraki bir tarihtir. Bu rapora göre malûl sayıldığı takdirde, kendisinden yeni bir dilekçe alınmaz ve rapor tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere aylık bağlanır.

Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise, malullük aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki aybaşından başlar. Bağlanacak malullük aylığı sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinden fazla ise aradaki fark, tespit edilecek tarihten başlanarak verilir.

4/b sigortalılarına malullük aylığı bağlanabilmesi için yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur.

Diğer taraftan, 4/(b) kapsamında geçen hizmetlerle 4/(a) ve 4/(c) kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, talepte bulunulan tarihte, 4(b) kapsamında geçen hizmetlere ilişkin borcun bulunması halinde, yeni bir talep dilekçesi alınmadan, malullük aylıkları prim ve prime ilişkin her türlü borçlarını ödedikleri tarihi takip eden aybaşından başlatılır.

 

Bizi sosyal medyadan izleyin!