Hukuk ve Haklarınız

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI                            

Türk vatandaşlığı, doğumla kazanılan vatandaşlık ve sonradan kazanılan vatandaşlık olmak üzere iki türlü kazanılır.

1)Doğumla Kazanılan Vatandaşlık                                                                                                       

İNTERNET KULLANICI HAKLARI

İNTERNET KULLANICI HAKLARI

İNTERNET KULLANICI HAKLARI BİLDİRGESİ

1- İnternet‘e erişim temel bir haktır.

2- Devlet gerekli yasal düzenlemeler ve icra organlarıyla bu hakkı güvence altına almakla yükümlüdür.

3- İnternet‘e erişim için gerekli olan altyapı teknolojilerinden, mümkünse ücretsiz ya da olabilecek en az bedeller karşılığında faydalanabilmek herkesin hakkıdır.

4- Ulusal/fiziki sınırların olmadığı, evrensel bir ortam olan internette kullanıcılar, hiç bir

İKİ FARKLI ÜLKEDEKİ SİGORTALILIK VE YURTDIŞI BORÇLANMASI

İKİ FARKLI ÜLKEDEKİ SİGORTALILIK VE YURTDIŞI BORÇLANMASI

ÇALIŞANIN İKİ AYRI ÜLKEDE ÜLKEDE GEÇEN SİGORTALILIK SÜRELERİNİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE EMEKLİ OLMASI. YURTDIŞI BORÇLANMASI.

Türkiye’nin, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğu 23 ülkenin tamamında çalışan vatandaşlarımızın emeklilik hakları bir güvence altına alınmış olup her iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesinde şu kurallara uyulmaktadır.

Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülke mevzuatına göre yardımlardan

GEÇİT HAKKI NEDİR NASIL KURULUR?

GEÇİT HAKKI NEDİR NASIL KURULUR?

GEÇİT HAKKI NEDİR?

Geçit hakkı, Türk Medeni Kanunu’nda da belirtildiği üzere, taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli bir yolu olmayan taşınmaz sahibinin (malik), tam bir bedel karşılığında komşularından birinin veya birkaçının taşınmazı üzerinden genel yola bağlantısını sağlayan bir haktır. Burada genel yol ile kast edilen; umumi, herkesin yararlanmaya hakkı olduğu yoldur.

Kanunda geçit hakları zorunlu geçit hakkı ve diğer geçit hakları olmak üzere

MALULLÜK AYLIĞI NEDİR?NASIL BAĞLANIR?

MALULLÜK AYLIĞI NEDİR?NASIL BAĞLANIR?

MALULLÜK AYLIĞI HANGİ HALLERDE BAĞLANIR?

Maluller; Çalışma gücünü en az %60 oranında yitirdiği SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulu’nca tespit edilen sigortalılardır.

Malullük aylığı bağlanması için şu  koşulların olması gerekir.

• Malul olma

• Belli bir süre sigortalı olma

• Belli bir süre prim ödeme

YORK ANVERS KURALLARI

YORK ANVERS KURALLARI

2004 YORK ANVERS KURALLARI

YORUM KURALI

Müşterek avarya paylaştırmasında aşağıdaki Kurallar, kendileriyle bağdaşmayan mevzuat ve uygulama dikkate alınmaksızın uygulanacaktır.

Üstün Kural ve numaralı Kurallarda aksi öngörülmedikçe, müşterek avarya paylaştırması harfli Kurallara göre yapılacaktır.

ÜSTÜN KURAL

Makul

ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

İş sözleşmesinin kurulması sırasında tarafların aralarında anlaştıkları çalışma koşullarının işçi ya da işveren tarafından daha sonra değiştirilmek istenmesi mümkündür. 4857 Sayılı İş Yasası, işçi tarafından çalışma koşullarının değiştirilmesi yönündeki istekleri belli bir şekle bağlamamıştır. İşverenden gelecek değişiklik talepleri ise belli bir şekle uygun olarak yapılmalıdır. Bu

ÇALIŞANIN YILLIK İZİN HAKKI

ÇALIŞANIN YILLIK İZİN HAKKI

ÇALIŞANIN YILLIK İZİN HAKKININ ÜCRET OLARAK İSTENMESİ

Çalışanların dinlenme hakkı Anayasal bir haktır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53- 58. maddesi yıllık izne ilişkin düzenlemeleri içermektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kıdemi bir yıl olan çalışanlar yıllık izne hak kazanır. Çalışanlar iş akitleri devam ederken yıllık izni hak ettikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu haklarını kullanabilirler. İşverenlerde yıllık izinin tamamını

İŞVERENİN AYRIMCILIK YAPMASI

İŞVERENİN AYRIMCILIK YAPMASI

İŞVERENİN AYRIMCILIK YAPMASI HALİNDE TAZMİNAT ÖDEMESİ

İş sözleşmeleri, işveren ile işçi arasındaki özel ve genel çalışma koşullarını göstermektedir. Bunun yanında iş sözleşmesi ile belirlenmesine gerek kalmayan evrensel ve genel kurallar bulunmaktadır. İşverenlerin çalışan işçiler dil, din, ırk, mezhep, inanç, cinsiyet ve benzeri nedenlere dayalı ayrımcılık yapmaması, diğer bir deyişle işverenin tüm çalışanlarına eşit davranması zorunluluğu

OTOMATİK VEYA FİİLİ AYRILIK NEDENİ İLE BOŞANMA

OTOMATİK VEYA FİİLİ AYRILIK NEDENİ İLE BOŞANMA

FİİLİ AYRILIK NEDENİ İLE BOŞANMA (Otomatik boşanma)

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Boşanmaya karar verilebilmesi için, önce boşanma nedenlerinden birine dayalı açılmış ve reddedilmiş bir dava

DENİZ RAPORU NEDİR?

DENİZ RAPORU NEDİR?

DENİZ RAPORU NEDİR?

Kaptan, yolculuk sırasında meydana gelecek gemi veya yükün ziyanına, hasarına ya da geminin bir barınma limanına girmesine veya herhangi bir zarara neden olacak bütün kazaları, gemi adamlarının tamamı veya içlerinden bir kısmının katılmasıyla mahkemeye tespit ettirmeye mecburdur ve yapılan bu tespite “Deniz Raporu (sea report)” denir. Mahkemede yapılan bu raporun aslı mahkemece saklanır, suretleri ise ilgililere verilir.

Türkiye’de

DENİZ KAZALARINDA YAPILMASI GEREKENLER

DENİZ KAZALARINDA YAPILMASI GEREKENLER

ÇATMA OLAYLARINDA KAPTAN TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

1-Öncelikle Olay Tespit Edilmelidir:

 1. Çatmanın meydana geldiği coğrafi mevkii belirlenmelidir. Bu işlem hem acil yardım isteyebilmek hem de yargı aşamasında delil olarak kullanma açısından önemlidir.
 2. Çatmanın meydana geldiği andaki hava ve deniz durumu tespit edilmelidir.
 3. Geminin güvende olması için

GEMİ VE GEMİ ADAMI ALACAKLARI NEDİR?TAHSİLİ NASIL SAĞLANIR?

GEMİ VE GEMİ ADAMI ALACAKLARI NEDİR?TAHSİLİ NASIL SAĞLANIR?

GEMİ ADAMI ALACAKLARI VE TAHSİLİ

Gemi alacağı nedir?

Gemi alacağı kapsamında sayılan alacaklar kanunda şu şekilde sıralanmıştır;

1-Ülkelerine getirilme giderleri ve onlar adına ödenmesi gereken sosyal sigorta katılma payları da içinde olmak üzere, gemi adamlarına, gemide çalıştırılmakta olmaları dolayısıyla ödenecek ücretlere ve diğer tutarlara ilişkin istem hakları.

2-Geminin işletilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olarak karada veya suda meydana gelen can

ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR?

ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR?

ACELE KAMULAŞTIRMA

Acele kamulaştırma, olağan kamulaştırmadan farklı olarak; Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurtsavunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında söz konusu olan idari bir uygulamadır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesinde acele kamulaştırmaya ilişkin yasal bir düzenleme mevcut

GEMİ ADAMLARININ İŞE BAŞLARKEN DİKKAT EDECEĞİ KONULAR

GEMİ ADAMLARININ İŞE BAŞLARKEN DİKKAT EDECEĞİ KONULAR

Çalıştığınız gemilerde herhangi bir mağduriyete uğramamanız ya da çalışma koşullarınızı belirleyebilmeniz için iş sözleşmesi imzalamanız önemlidir. Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF), denizde çalışan gemi adamlarının çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirebilmek için bir mücadele yürütmektedir. Bu nedenle öncelikle ITF sözleşmeli ya da ITF onaylı bir toplu sözleşmeye bağlı olan gemilerde çalışmayı tercih etmenizi öneririz. Bunun olmadığı

DENİZCİLERİN HAKLARI NELERDİR?

DENİZCİLERİN HAKLARI NELERDİR?

GEMİ ADAMLARININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kaptanın günlük çalışma süresi kaç saattir?

Kanuna göre günlük çalışma süresi 8 saat, haftalık çalışma süresi ise 48 saattir. Haftalık çalışma süresi, haftanın günlerine eşit olarak dağıtılmalıdır ve bu süre kaptan için de aynı şekilde hesaplanacaktır. İş süresinin hesaplanmasında dikkate alınan çalışma ise gemi adamının iş başından çalıştığı

İŞVERENİN İŞ AKDİNİ FESHİ

İŞVERENİN İŞ AKDİNİ FESHİ

İŞVERENİN İŞLETMESEL NEDENLE İŞ AKDİNİ FESHETMESİ

İşverenler ekonomik sebeple işyerinde kurulan bölümün kapatılması nedeni gibi benzer işletmesel nedenlerle çalışanların iş akdine son vermektedirler. İşletmesel nedenle iş akdinin feshi işverenin geçerli nedenle iş akdini feshi adı altında 4857 sayılı İş Kanunu madde 18 ve devamında düzenlenmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu ve bu konudaki Yargıtay kararlarına göre işveren işletmenin işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli

İŞ YERİ SAĞLIĞI VE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI

İŞ YERİ SAĞLIĞI VE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI

İŞYERİ HEKİMİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile risk değerlendirmesi gerçekleştirilmesi, acil durum planlarının hazırlanması, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi gibi birçok yükümlülük 1 Ocak 2013 tarihiyle yürürlüğe girmiştir.  Kanunun 6, 7 ve 8. maddeleri iş sağlığı ve güvenliği

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?

EŞLER ANLAŞARAK NASIL BOŞANIR?

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte boşanma için başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, mahkeme tarafından evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek isteklerini serbestçe açıklandığını görmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hakkında taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim tarafların menfaatlerini

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI NEDENİ İLE BOŞANMA

Evlenmekle eşler ruhsal, bedensel ve ekonomik açıdan çocukları ile birlikte bir birliktelik oluştururlar. Bu unsurlardan birinin eksikliği, eşler arasında duygu ve düşünce birliğinin zayıflaması ya da ortadan kalkması, sevgi ve saygının yerini hakaret, saldırı, kin ve nefret alması birliğin temelinden sarsıldığını gösterir.

Evlilik birliğini temelinden sarsan ve ortak hayatı çekilmez hale getiren durumlar genel boşanma nedenidir. Evlilik birliği sarsıldığında,

NAFAKA VE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

NAFAKA VE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

NAFAKA NEDİR?

Nafaka, yedirip barındırmak anlamına gelen bir sözcüktür. Hukuken ise kocanın karı ve çocuklarına ilişkin görev ile yedirip,içirme,barındırma yükümlülüğüdür.Ayrıca bu yükümlülük altsoy ile üstsoy ve kardeşler içinde geçerlidir. Sonuç olarak nafaka aileyi meydana getiren kişilerin olanaksızlıklarını önleyerek güvence altına almayı sağlayan bir kurumdur. Hukukumuzda nafaka yükümlülüğü muhtaç

İŞ SÖZLEŞMELERİ

İŞ SÖZLEŞMELERİ

BORÇLAR KANUNUNA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ

İŞÇİ VE İŞVERENİN BİRBİRLERİNE KARŞI BORÇLARI VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 

Borçlar Kanunu’nun “Genel Hizmet Sözleşmesi” başlıklı maddesinde iş sözleşmesinin tanımı yapılmıştır. Hizmet sözleşmesi, işçinin işveren bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana ve yapılan işe göre ücret

İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİM İLE FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİM İLE FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH BİLDİRİMİ İLE BİTMESİ

BİLDİRİMLİ FESİH: 

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshi kararının karşı tarafa bildirilmesi gerekmektedir. Fesih işlemini yapan işveren veya işçi karşı tarafa ihbar önelinde bulunmalıdır. Çalışması 6 aydan az sürmüş bir işçi için 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş bir işçi için 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş bir işçi için

VELAYET VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI

VELAYET VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI

VELAYET VE KİŞİSEL İLİŞKİ HAKKI

Velayet çocuğun korunması ve temsil edilmesi için öngörülmüş hukuksal bir kurum ve haklardır. Henüz ergin olmayan çocuğun temsili velayeti kimde bulunuyorsa onun tarafından kullanılır. Çocuğun ergin yani reşit olması ile velayet kendiliğinden sona erer. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet, ana ve babadan

UEFA VE KARARLARI

UEFA VE KARARLARI

UEFA (AVRUPA FUTBOL FEDERASYONLARI BİRLİĞİ) NEDİR?UEFA’NIN KARAR VE ORGANLARI

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), tüm Avrupa devlerini ve ek olarak Türkiye, Kıbrıs, İsrail, Kazakistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya’yı da içine alan ve kendisine bağlı ülke futbol federasyonlarından oluşan bir spor kurumudur. İsviçre’nin Basel şehrinde 15 Haziran 1954 tarihinde kurulan UEFA, İsviçre yasalarına göre kurulmuş bir dernektir. Zamanla Uluslararası Futbol

FAİZ,TÜRLERİ VE ORANLARI

FAİZ,TÜRLERİ VE ORANLARI

FAİZ VE TÜRLERİ

Faiz hukuki olarak asıl alacaktan ayrı fakat ona bağlı bir yan edimdir. Faiz asıl alacağın varlığına bağlı olması sebebiyle asıl alacak sona erdiğinde faiz borcu da sona ermektedir. Faiz alacağı, asıl alacaktan ayrı olarak talep edilebilir. Sona ermiş bir alacağın faizini talep edebilmek için bu hakkı daha önceden saklı tutmak gerekir. Asıl alacağın zamanaşımına uğramış olması, faizi de zamanaşımına uğratır.

Hukuki Kaynağına Göre Faiz:

Faiz çeşitli

ÇOCUKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME

ÇOCUKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME

ÇOCUK KORUMA KANUNU

5396 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Kanun, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usul ve esaslarına,

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİ NEDENİ İLE FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİ NEDENİ İLE FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞCİNİN YETERSİZLİĞİ SEBEBİ İLE FESHEDİLMESİ

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’inci maddesinde, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olduğunu hükme bağlamıştır. 

Buna göre,

LİMİTED ŞİRKETTE ÇIKMAYA KATILMA HAKKI

LİMİTED ŞİRKETTE ÇIKMAYA KATILMA HAKKI

LİMİTED ŞİRKETLERDE ÇIKMAYA KATILMA HAKKI

6102 Türk Ticaret Kanunu (TTK), limited şirket sözleşmesine hüküm konulmak suretiyle ortaklara şirketten çıkma hakkı tanınmasına sağlamaktadır. Ortaklar serbest iradeleriyle, ileride ihtiyaç duyulması halinde, mahkemeye gitmeden, başvurulacak bir yolu benimseyebilirler. Bunun içinde şirket sözleşmesine bu konuda bir madde koyabilirler.  Böyle bir hüküm zaten var olan şirketten çıkma hakkının uygulanmasını kolaylaştırmaktadır.

HUKUKUMUZDA İMZA VE İMZA İNCELEMESİ

HUKUKUMUZDA İMZA VE İMZA İNCELEMESİ

İMZA VE İNCELEMESİ

2525 sayılı Soyadı Kanununun 2. maddesi “söyleyişte, yazılışta, imzada öz ad önde soyadı sonda kullanılır” diyerek imzanın atılış şeklini düzenlemiştir. Bu yasal düzenleme ile imzada önce adın sonra soyadının yazılması belirlenmiştir.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 15. Maddesi

“İmzanın,borç altına girenin el yazısı ile atılması zorunludur.İmzanın el yazısı dışında bir araçla atılması,ancak örf

VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN TEBLİĞ

VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

YURT DIŞINDAKİ BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE 
KAZANDIRILMASI HAKKINDA 
GENEL TEBLİĞ

 

(VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN TEBLİĞ)

 

1. Kapsam

 

15/4/2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların bildirim veya beyana konu edilmesine ve bazı yurt dışı kazançların

ALKOL YASASI

ALKOL YASASI

Resmi Gazetede yayınlanan 6487 sayılı yasa ile 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Yasa ile; Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz. Ancak, münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına

PETROL KANUNU

PETROL KANUNU


11.06.2013 tarihli 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren 6491 sayılı “Türk Petrol Kanunu” ile Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfaatlere uygun olarak hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve üretilmesini sağlamak amacıyla yasal düzenlemeler getirilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu Türkiye’de petrol arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi,

İŞ GÜVENLİĞİ YASASINDAKİ CEZALAR

İŞ GÜVENLİĞİ YASASINDAKİ CEZALAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI’NDAKİ PARA CEZALARI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile uygulanacak idari para ceza miktarları arttırılarak, bazı aykırılıkların devam ettiği her ay için idari para cezası uygulanmasını getirmiştir. Bu durumda örneğin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirilmediği takdirde, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı idari para cezası tutarı devam etmektedir. Hangi hallerde verilecek para cezaları aşağıda belirtilmektedir.

İş

TRAFİK SİGORTASI

TRAFİK SİGORTASI

TRAFİK SİGORTASI (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) VE KURALLARI NEDİR?

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif

2 B YASASI

2 B YASASI

26.04.2012 tarihli 28275 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren 6292 sayılı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve  Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan  Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye  Ait Tarım Arazilerinin Satışı  Hakkında Kanun” ile 2 B olarak adlandırdığımız yerlerle ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Kanun 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazlar

GÜVENCE ALTINDAKİ HAKLARIMIZ VE ADİL YARGILANMA HAKKI

GÜVENCE ALTINDAKİ HAKLARIMIZ VE ADİL YARGILANMA HAKKI

ANAYASA VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINAN HAKLAR

Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinde korunması öngörülen insan hakları şunlardır.

1-      Yaşam hakkı,

2-      İşkence, insanlık dışı yada onur kırıcı davranış ve cezadan korunma hakkı,

3-      Tutsak ve köle

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A (III) sayılı kararı ile benimsenmiş ve ilan edilmiştir.(1948)

BAŞLANGIÇ

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin niteliğinde bulunan onurunu ve eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,

İnsanın zorbalık ve baskıya karşı son bir yol olarak ayaklanmaya başvurmak zorunda bırakılmaması için İnsan haklarının hukuk düzeniyle korunması gerektiğini,

Uluslar arasında dostça

ÇOCUK HAKLARI VE SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARI VE SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ

Başlangıç:

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin niteliğinde bulunan onurunu ve eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsanın zorbalık ve baskıya karşı son bir yol olarak ayaklanmaya başvurmak zorunda bırakılmaması için İnsan haklarının hukuk düzeniyle korunması gerektiğini, Uluslar arasında dostça ilişkileri geliştirmeyi özendirmenin temeli olduğunu, Birleşmiş Milletler

İŞE İADE DAVASI

İŞE İADE DAVASI

İşe iade davası haksız olarak işten çıkartılan çalışanın işverene karşı aynı işe geri dönmek için açtığı davadır. Belirli koşulların oluşması halinde açılan bu dava ile çalışan işe geri alınması ile birlikte işsiz kaldığı döneme ilişkin olmak üzere yasada belirtilen süre için ücret talebinde de bulunabilir. Bu dava işverenin bulunduğu İş Mahkemesinde, İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde İş Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde

EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI

EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü"nün önerisi ve oybirliği ile 1985 yılında kabul edilen, Türkiye'nin de imzaladığı, tüketicilerin uluslararası anayasası niteliğindeki "Tüketicilerin Korunması İlkeleri Rehberi"ni oluşturan ve daha sonra Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından geliştirilen evrensel tüketici hakları 8 başlık altında toplanmıştır.

Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi olarak da

TÜKETİCİ KANUNUNA GÖRE AYIPLI MAL VE HİZMET

TÜKETİCİ KANUNUNA GÖRE AYIPLI MAL VE HİZMET

AYIPLI MAL

4077 Sayılı Kanun’un 4. Maddesine göre “Ayıplı mal” Ambalajında, etiketinde ve tanıtma kılavuzunda yada reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan yada tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren maldır.” Genel olarak bir maldaki ayıp

KİRA SÖZLEŞMESİ VE HÜKÜMLERİ

KİRA SÖZLEŞMESİ VE HÜKÜMLERİ

KİRA SÖZLEŞMESİ VE HÜKÜMLERİ

Borçlar Kanunu madde 339 ve devamı maddelerinde  konut ve çatılı işyeri kiralarına ve kullanımı kiracıya bırakılan eşyaya ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile 6570 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmıştır. Bu hükümler altı ay ve daha kısa süreli sözleşmelerde uygulanmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının, yapmış olduğu tüm sözleşmelerde de bu hükümler uygulanır. Genel

İŞ AKDİNİN TAZMİNATSIZ FESHİ

İŞ AKDİNİN TAZMİNATSIZ FESHİ

4857 sayılı Kanunun 25/II. maddesine göre;

. İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması,(4857/25/II-a)

. İşçinin işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda

CEZA HUKUKUNDA YAKALAMA VE HAKLARINIZ

CEZA HUKUKUNDA YAKALAMA VE HAKLARINIZ

YAKALAMA NEDİR ?HAKLARINIZ NELERDİR? 

Yakalama;özgürlüğünüzün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasıdır. Yakalama, hakkında suç işlediği yönünde kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin, gözaltı veya bazı durumlarda muhafaza ( gözetim) işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasıdır.

Polis, görevini yaparken direnişle

VASİYETNAME VE TÜRLERİ

VASİYETNAME VE TÜRLERİ

VASİYETNAME NEDİR?

Gerçek kişinin ölümünden sonra malları üzerinde iradesine uygun olarak fiili ve hukuki sonuç doğuracak tek taraflı ve ölümle sonuç doğuracak bir tasarruftur. Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir. Vasiyet; temsilci, vekil vasıtasıyla yapılamaz bizzat kişinin kendisinin yapması gerekir. Vasiyet, resmî şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.  Yani üç

VAKIF VE KURULUŞU

VAKIF VE KURULUŞU

VAKIF NEDİR?

Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir. Vakıflarda üyelik olmaz. Vakıflar Medeni kanuna göre kurulan vakıflar, kamuya yararlı vakıflar ve özel kanunlarla kurulan vakıflar olarak farklı düzenlemelere

KOMANDİT ŞİRKET

KOMANDİT ŞİRKET

KOMANDİT ŞİRKET NEDİR?

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.

Şirket

KOLLEKTİF ŞİRKET VE KURULUŞU

KOLLEKTİF ŞİRKET VE KURULUŞU

KOLLEKTİF ŞİRKET NEDİR?

Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir; ayrıca, sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesine aşağıdaki kayıtların yazılması zorunludur:

a) Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve

KIDEM TAZMİNATI VE HESABI

KIDEM TAZMİNATI VE HESABI

KIDEM TAZMİNATI VE İSTEME KOŞULLARI 

Kıdem tazminatı yasada yazılı koşulların varlığı halinde işverenin çalışana ödediği tazminattır. Kıdem tazminatının istenebilmesinin koşulları İş Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu koşullar;
 Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin; 1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, 2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde

TİCARET KANUNUNA GÖRE KAMBİYO SENETLERİ

TİCARET KANUNUNA GÖRE KAMBİYO SENETLERİ

KAMBİYO SENETLERİ NEDİR?

Kambiyo senetleri, hukukumuzda kıymetli evrak olarak tanımlanan, kanunen emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören  Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlen evraklardır.

Kambiyo senetleri;

- Bir alacak hakkını içerir.
- Uluslararası bir nitelik taşır.
- Bir borç ilişkisini kurucu niteliktedir.

İŞ HUKUKUNDA İHBAR TAZMİNATI

İŞ HUKUKUNDA İHBAR TAZMİNATI

İŞ HUKUKUNDA İHBAR TAZMİNATI

İhbar Tazminatı; İş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından haklı bir neden (derhal fesih) olmaksızın feshedilebilmesi için, işverenin işçiye işyerindeki kıdemine göre, ya belli bir süre önceden bildirimde bulunması ya da bu süreye ait ücretin diğer tarafa peşin olarak ödemesi gereken tazminattır.

İhbar tazminatı, bildirim koşullarına uymayan tarafın ödemekle yükümlü olduğu bir tazminattır. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin

USUL HUKUKUNDA ESKİ HALE GETİRME

USUL HUKUKUNDA ESKİ HALE GETİRME

ESKİ HALE GETİRME NEDİR?

Elde olmayan sebeplerle, kanunda belirtilen veya hâkimin kesin olarak belirlediği süre içinde bir işlemi yapamayan kimse, eski hale getirme talebinde bulunabilir.(HMK m.95) Süresinde yapılamayan işlemle ulaşılmak istenen aynı sonuca, eski hale getirme dışında, başka bir hukuki yoldan ulaşılabiliyorsa, eski hale getirme talebinde bulunulamaz.

Eski hale getirme, işlemin yapılamamasına sebep olan engelin ortadan kalkmasından itibaren iki hafta içinde talep edilmelidir. İlk

ADLİ YARDIM

ADLİ YARDIM

ADLİ YARDIM (ADLİ MÜZAHERET) NEDİR? NASIL İSTENİR?

Adli yardım devletin belirli koşullarda adli işlerle ilgili kişilerden para almaması ve bu konuda destek sağlamasıdır. Kendisi ile ailesi, geçimleri bakımından önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama ve takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimselerle,  iddia ve savunmalarında, geçici hukuki koruma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak koşulu ile

TİCARET KANUNUNA GÖRE ACENTE

TİCARET KANUNUNA GÖRE ACENTE

ACENTE NEDİR? 

Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen kimseye acente denir.

Acentelerle ilgili Ticaret Kanunundaki 102 ve devamı maddeleri ile Borçlar Kanununun simsarlık, komisyon ve vekalet hükümleri de uygulanır.

Sözleşmeleri

YABANCILARIN TÜRKİYE'DE İKAMET VE KALMASI

YABANCILARIN TÜRKİYE'DE İKAMET VE KALMASI

YABANCILARIN TÜRKİYEDE KALIŞ SÜRELERİ VE İZİNLERİ

İzinsiz çalışan yabancıların çalışmasını engellemek amacı ile sınırlamalar getirilmiştir. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 21. Maddesi gereği izinsiz yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 6.795 TL, yabancıya da 679 TL idari para cezası getirilmiştir. Aynı maddeye göre işveren kaçak çalıştırdığı yabancının sınır dışı masraflarını da ödemek zorundadır. Ayrıca yabancıyı izinsiz çalıştıran

TÜKETİCİ HAKLARI VE BAŞVURULARI

TÜKETİCİ HAKLARI VE BAŞVURULARI

TÜKETİCİ HAKLARINA GÖRE BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Tüketici olarak satın aldığınız mal ve hizmete ilişkin şikayetiniz;

 • Mal/hizmette bulunan ayıba ilişkin ise
 • Satıcı/sağlayıcı ile imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan haksız şartlara ilişkin ise,
 • Taksitle satın aldığınız mal/hizmete için erken ödeme bulunmanız halinde yapılması gereken erken ödeme indiriminin hiç yapılmaması veya yanlış yapılmasına ilişkin ise,
 • Satın

TİCARET MAHKEMELERİNE AÇILACAK DAVALAR

TİCARET MAHKEMELERİNE AÇILACAK DAVALAR

TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET İÇİNDE VEYA TARAFLAR ARASINDAKİ HANGİ SORUNLARDA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE DAVA AÇILABİLİR? 

Anonim şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, genel kurulca onaylanıp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmayacaktır. Bu sözleşmenin onaylanmasından ve tescilinden önce, her türlü tasarruf geçersiz

TANIMA VE TENFİZ

TANIMA VE TENFİZ

TANIMA VE TENFİZ NEDİR?

Vatandaşlarımız yabancı ülkede çıkan hukuki ihtilaflarını bu ülke hukukuna göre çözmektedirler. Doğal olarak sorunun çözümüne ilişkin bu kararların bazen Türkiye’de uygulanması gerekebilmektedir. Bu tip kararlar sıklıkla karşımıza boşanma, nafaka, alacak davaları ve benzeri davalar olarak çıkmaktadır. Boşanma davaları ve çocuklara ilişkin davalarda kararın Türkiye’de uygulanabilmesi, yani nüfusa işlenebilmesi için

TİCARET KANUNUNDA ŞİRKETLER TOPLULUĞU

TİCARET KANUNUNDA ŞİRKETLER TOPLULUĞU

ŞİRKETLER TOPLULUĞU NEDİR?

Uygulamada Holding olarak tanımlanan grup şirketleri, Ticaret Kanununda, Şirketler topluluğu olarak tanımlamıştır. (TTK.195)

Hakim şirket ile bağlı şirketin ticaret şirketi olmaları halinde şirketler topluluğundan bahsedilmektedir. Bu şirketlerden en az birinin Türkiye’de olması halinde, bu Kanundaki şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması halinde Hakim şirketin sorumluluğu 3 şekilde düzenlenmiştir. (TTK.202 vd.)

1-   

USUL HUKUKUNA GÖRE SULH

USUL HUKUKUNA GÖRE SULH

 SULH(ANLAŞMA) NEDİR?

Davanın taraflarının aralarında anlaşarak yargılamanın bitmesini sağlaması demektir.Dava açmak uzun sürebilecek ve belirli masraflara katlanmayı gerektiren bir süreçtir. Sulh size dava sonunda elde edeceğiniz sonucu; bu uzun ve masraflı yolu geçmeden almanızı sağlayan bir araçtır. Sulh olma çabası, kişinin haksız olduğunu göstermez. Mahkeme önündeki olayı en kısa yoldan çözmek istediğinizi gösterir. Daha da önemlisi, sulh görüşmeleri

CEZA HUKUKUNDA SANIK VE ŞÜPHELİ

CEZA HUKUKUNDA SANIK VE ŞÜPHELİ

SANIK ,ŞÜPHELİ NEDİR?

Bir suç işlediği şüphesiyle Cumhuriyet Savcılığı ve onun emri altında kolluk güçleri (polis, jandarma) tarafından soruşturulan kişiye şüpheli denir. Eğer bu kişi hakkında ceza davası açılır ise bu aşamadan itibaren artık şüpheli sanık olarak adlandırılır. Şüpheli yada sanık olarak çağrıldığınızda ailenize veya yakınlarınıza heber verdikten sonra ilgili kolluk birimine veya Cumhuriyet Savcılığına gitmelisiniz. Bu durumda hukuki destek almanızda büyük

NİŞANLANMA VE EVLENME

NİŞANLANMA VE EVLENME

NİŞANLILIK VE EVLİLİK NEDİR?

Nişanlanma, evlenme vaadiyle kadın ve erkeğin anlaşmasıdır. Nişanlılık taraflara evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. Nişanlılardan biri haklı sebep olmaksızın nişanı bozduğu takdirde harcamalar için maddi tazminat ve nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat isteyebilir. Haklı bir sebebin varlığı halinde tazminat istenemez. Nişanlılık sona erdiğinde taraflar birbirlerinden hediyelerini geri isteyebilirler.

LİMİTED ŞİRKET VE KURULUŞU

LİMİTED ŞİRKET VE KURULUŞU

LİMİTED ŞİRKET NEDİR? NASIL KURULUR?

Limited Şirket Ticaret kanununda düzenlenmiş bir sermaye şirketidir. Tek bir kişinin tek ortaklı bir limited şirket kurması mümkündür. Limited şirketin ortak sayısı için 50 ortaklık üst sınır bulunmaktadır.

Esas sermaye payının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümler, ek ve yan ödeme yükümlülükleri, eşitlik halinde bazı ortaklara üstün oy hakkı tanıyan hükümler, genel kurulda toplantı ve karar nisaplarını

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UYGULAMASI

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UYGULAMASI

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UYGULAMASI NEDİR?

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KANUNU VE UYGULAMASI

Deprem odaklı kentsel dönüşümde iki kavram önem taşımaktadır. Bu kavramlar Riskli alan ve riskli binadır. Riskli Alan:Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlar Kurulunca

KADIN,ÇOCUK VE AİLEYE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

KADIN,ÇOCUK VE AİLEYE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

KADIN, ÇOCUK VE AİLEYE KARŞI SUÇLAR NELERDİR?

Eziyet

Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştirmek suçtur. Bu suçun çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişi ya da gebe kadına karşı, üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı, işlenmesi halinde cezası artırılmıştır.

Terk 

Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda

KABAHAT VE TÜRLERİ

KABAHAT VE TÜRLERİ

KABAHAT VE TÜRLERİ NELERDİR? CEZASI NEDİR?

Kabahat bir suç değildir. Dolayısıyla bir suç işlediğinizde hakkınızda kolluk kuvvetlerince (polis,jandarma) arama, yakalama, gözaltı gibi işlemler yapılamaz.

            Kabahat Türleri :

 • Emre aykırı davranış
 • Dilencilik
 • Kumar
 • Sarhoşluk
 • Gürültü
 • Rahatsız etme
 • İşgal
 • Tütün mamullerinin kapalı alanlarda

İŞÇİNİN FESİH HAKKI

İŞÇİNİN FESİH HAKKI

İŞÇİNİN TAZMİNATINI ALARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİ HEMEN FESİH HAKKI

İş Kanununa göre işçi iş sözleşmesini kanunda yazılı hallerde feshedebilir ve bu durumda kıdem tazminatını alabilir ancak ihbar tazminatını alamaz. Kanunda işçinin haklı olarak fesih hakkı olarak düzenlenen bu maddeye göre;

İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek

İŞ KAZASI

İŞ KAZASI

İŞ KAZASI NEDİR?

KAZA SONUCUNDA DOĞAN HAKLAR NELERDİR?

Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre;
    a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
    b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
    c) Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
    d) Emzikli kadın sigortalının

İŞ HUKUKUNDA İBRA

İŞ HUKUKUNDA İBRA

İŞ HUKUKUNDA İBRA NEDİR? İBRANAME NASIL OLMALIDIR?

İbra genel olarak alacaklının borçlu ile yaptığı bir sözleşme ile alacağından vazgeçerek borçluyu borçtan kurtarması şeklinde tanımlanmaktadır.

İş hukuku açısından ise ibra sözleşmesi, alacaklı konumundaki işçinin borçlu konumundaki işverene karşı sahip olduğu alacaklarının tamamını yahut bir kısmını ortadan kaldıran bir sözleşmedir.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında, işçi yararına

İDARİ DAVALAR

İDARİ DAVALAR

İDARİ DAVA NEDİR?

Devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı dava açılması demektir. Bu yolla açılan davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir. İdari davalar idare mahkemesinde, vergi mahkemesinde veya Danıştay’da açılır. İdari davalar dava konusu olan idari işlemin yapıldığı yerdeki mahkemede açılır (Özel kanunlarla yetki verilen durumlarda farklılıklar olabilir).

Dava Nasıl açılır?

Dava dilekçenizi bulunduğunuz yerde idare

HACİZ VE İCRA

HACİZ VE İCRA

 

İCRA (HACİZ) NEDİR?

İcra, alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır. Haciz, borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması demektir. Haciz icra işlemlerinin yalnızca bir aşamasıdır. İcra müdürlüğü tarafından gönderilen tebligatlar genellikle icra takibi üzerine düzenlenen ödeme veya icra emridir. Üzerini dikkatle okumalı ve süreler olduğunu

CEZA HUKUKUNDA GÖZALTINA ALINMA

CEZA HUKUKUNDA GÖZALTINA ALINMA

 

GÖZALTI NEDİR? 

Suç şüphesi üzerine yakalanan kişinin, suçu işlediğine ilişkin emarelerin varlığı halinde, Cumhuriyet Savcısının kararıyla, soruşturmanın tamamlanması amacıyla, soruşturmanın yürütülmesi açısından zorunlu olması halinde kolluk tarafından belirli bir süre alıkonulması işlemidir. Özetle; Yakalandığınızda, savcılıkça bırakılmazsanız, yazılı bir emirle gözaltına alınmışsınız demektir.

Yakalama daha ziyade

CMR NEDİR?

CMR NEDİR?

 

CMR (Convention Marchandise Routier) NEDİR?

CMR (Convention Marchandise Routier) Uluslararası karayolu taşımacılığında koşulları standardize ederek taşıyıcının sorumluluklarını belirleyen bir sözleşmedir.

Ülkemiz 1995 yılında bu sözleşmeyi imzalayarak Uluslarası Karayolu nakliyesini bu sözleşmenin yükümlülükleri altında gerçekleştirmeye başlamıştır.

Sözleşmenin önemli

CEZA HUKUKUNDA UZLAŞMA

CEZA HUKUKUNDA UZLAŞMA

CEZA HUKUKUNDA UZLAŞMA NEDİR?

Uzlaşma,suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucu ceza yargılamasının sona ermesidir. Uzlaşma şikayetten vazgeçmek değildir. Ancak uzlaşmadan önce şikayetten vazgeçilir ise uzlaşmadan yararlanılamaz. Şikayetçi iseniz “şikayetçiyim fakat uzlaşmak istiyorum”demelisiniz. 

Hangi suçlarda uzlaşma mümkündür?

Uzlaşma kanunda yazılı suçlarda mümkündür.Bu suçlar;

-Soruşturması

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE BAŞVURU YOLLARI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE BAŞVURU YOLLARI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NEDİR? 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Strasbourg’da bulunan uluslararası bir yargı organıdır. Mahkeme, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleşme’yi onaylamış olan Avrupa Konseyi’ne üye devlet sayısına eşit sayıda hâkimden oluşur. Bugün itibariyle bu sayı 47’dir.  Hâkimler, hiçbir devleti temsil etmeyip, Mahkemede kendi adlarına görev yaparlar. Başvuruların incelenmesinde

BOŞANMA VE SONUÇLARI

BOŞANMA VE SONUÇLARI

BOŞANMANIN SONUÇLARI NELERDİR?

Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur, ancak evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce eşi ölmüş ya da eşinden ayrılmışsa hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin vermesini isteyebilir.

            Kadının boşandığı eşinin soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun eşine zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim, eşinin soyadını

TİCARET KANUNUNDAKİ AZINLIK HAKLARI

TİCARET KANUNUNDAKİ AZINLIK HAKLARI

AZINLIK HAKLARI NEDİR?

Azınlık hakları sermaye şirketlerinde payı az olan hissedarların haklarının korunması için kanunen tanımlanan haklardır.Esas sermayenin onda birini temsil eden pay sahipleri mahkemeden haklı nedenle şirketin feshini talep edebilir. Haklı nedenin ne olduğu kanunda tanımlanmamış olsa da, azınlık hakları ile bireysel hakların, özellikle bilgi alma ve inceleme hakkının engellenmesi, şirketin sürekli zarar etmesi, dağıtılan kar payının düzenli olarak azalması olarak kabul edilebilir.     

Hakim

CEZA HUKUKUNDA ARAMA VE ELKOYMA

CEZA HUKUKUNDA ARAMA VE ELKOYMA

ARAMA ve ELKOYMA NEDİR?

Arama

1.      Önleme Araması

Suç işlenmesinin önlenmesini amaçlayan maç, miting, toplantı, kamu binaları, alışveriş merkezleri, havaalanları vb. yerlere girişte yapılan aramadır. Söz konusu yerlerde bulunan herkes “tarihi ve yeri” belirli olan karar gereğince aramaya tabi tutulabilir

2.      Adli Arama

Hakkınızda

ANONİM ŞİRKET

ANONİM ŞİRKET

ANONİM ŞİRKET NEDİR? NASIL KURULUR ?

Anonim Şirket Ticaret Kanunu ile düzenlenmiş, bir ticari işletmeyi belirli bir unvan altında işleten, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı malvarlığı ile sorumlu olan bir sermaye şirketidir. Ticaret Kanunumuza göre tek kişinin bir Anonim Şirket kurması mümkündür. Anonim Şirket sermayesinin en az 50.000 TL olması gerekmektedir. Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİREYSEL BAŞVURU NEDİR? ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihmal edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai ve ikincil nitelikte bir hak arama yolu olarak tanımlanabilir.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru bireylerin anayasaya veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırılıklarla ilgili başvurusunu düzenleyen bir yoldur. 5982 sayılı kanun ile

ADLİ TATİL

ADLİ TATİL

Adli ve İdari yargıda 20 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında kanunda yazılı işler dışındaki işlerin yapılmaması sağlanarak adli personelin yıllık izinlerini kullanmaları sağlanmak için öngörülen bir dönemdir. Bu yolla yıl içinde başka aylarda izin kullandırılmayarak yargının hızlı ve etkin işlemesi amaçlanmıştır.

Yürürlükteki 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun’da adli tatil 102 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu işler:

MADDE 103- (1) Adli tatilde,

BOŞANMA VE SEBEPLERİ

BOŞANMA VE SEBEPLERİ

BOŞANMA ve SEBEPLERİ NELERDİR?AYRILIK NEDİR?

Boşanma tarafların evlilik birliğini sona erdirmeleridir.Boşanma sebepleri şunlardır:

Zina,

Eşlerden birinin zinası halinde, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin, boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.  Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış,

Eşlerden

AİLE İÇİ ŞİDDET

AİLE İÇİ ŞİDDET

AİLE İÇİ ŞİDDET NEDİR ?

AİLE İÇİ ŞİDDETTE BAŞVURU YOLLARI NELERDİR?

ALINACAK KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER NELERDİR?

            -Toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen,

            -Fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle, acı çekmenizle sonuçlanan yahut,