Faydalı Bilgiler

GEMİ VE LİMAN HARÇLARI

Gemi ve Liman Harçları :

I- Gemi sicil işlemleri:

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan: 0,187

(153,75 TL’den az, 10.349,30 TL’den çok olamaz.)

2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan

tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

(Binde 22,77)

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden

küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi

zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli

Üzerinden (Binde 5,69)

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı

tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 5,69)

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç

miktarı üzerinden (Onbinde 11,38)

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli

toplamı üzerinden (Onbinde 11,38)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz) 13,95

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan 0,187

(13,95 TL’den az, 257,60 TL’den çok olamaz.)

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt

suretlerinden (Fotokopiler dahil) 6,40

II. Liman işlemleri:

1. Denize elverişlilik belgesi:

En az 50,45 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,578

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan  0,312

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan  0,156

(Harç tutarı 1.551,40 TL’den çok olamaz.)2. Ölçme Belgesi:

En az (102,45 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,767

Sonra gelen 350 tonilato için beher  rüsum tonilatosundan 0,767

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,578

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı  4.139,00 TL’den

çok olamaz) 0,312

3. Yola elverişlilik belgesi:

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden 29,80

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden 50,45

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 102,45

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden 127,95

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan 0,578

(76,30 TL’den az 2.586,80 TL’den çok olamaz)

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki 11,30

6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen

fıkra.Yürürlük:1/1/2004)

a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol

İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya

Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve

Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı 76,30

b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı 50,45

c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat

Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz

Balıkçı Gemisi Kaptanı 29,80

d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör

Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı 21,75

7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38

inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının

Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslar arası Sözleşme

Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri  13,95

8. Gemi sörvey belgeleri:a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi,  (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (24,30 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (257,60 TL)’den çok olamaz.0,046

b) Muafiyet belgesi  50,45

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de

aynı miktarda harç alınır.)

9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra.

Yürürlük 1/1/2005) En az (50,45 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre

harç alınır: İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan0,578

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,312

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan 0,156

(Harç tutarı 1.551,40 Türk Lirasından çok olamaz.)

10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden 10,65

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden 21,75

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden 44,15

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 88,70

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden 110,80

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!