Faydalı Bilgiler

KONSOLOSLUK HARÇLARI

KONSOLOSLUK HARçLAR TARİFESİ

 

2012 Yılı Tarifesi

 

I- Değer üzerinden alınacak harçlar :

     

 

1. Tereke işlerinde:

     

 

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

(Binde 19,8)

   

 

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden

(Binde 9,9)

   

 

2. Sulhnameler:

     

 

(Kararda yazılı değer üzerinden):

     

 

a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil

(Binde 39,6)

   

 

b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten

(Binde 9,9)

   

 

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

     

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

(Binde 5,94)

   

 

4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

(Binde 1,98)

   

 

II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

     

 

1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan

0,763

   

 

2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan

0,395

   

 

3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan

0,395

   

 

III. Maktu harçlar:

     

 

1.Gemi jurnalinin tasdiki:

     

 

a)Jurnalin tasdiki

66,35

   

 

b)Jurnala sayfa ilavesi

25,95

   

 

2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri

268,95

   

 

3.İmza ve mühür tasdiki:

     

 

a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

25,95

   

 

b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

52,65

   

 

4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)

25,95

   

 

5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:

     

a)Birinci sayfa için

25,95

   

 

b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

12,15

   

 

6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:

     

 

a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)

43,90

   

 

b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)

89,10

   

 

7. Terekenin mühürlenmesi

66,35

   

 

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

39,40

   

 

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar

25,95

   

 

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

66,35

   

 

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!