Faydalı Bilgiler

TİCARET KANUNUNA GÖRE İDARİ PARA CEZALARI

İDARİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİL

TTK'NIN İLGİLİ MADDESİ

01.07.2012-31.12.2012 Tarihleri arasında uygulanan ceza miktarları(TL)

01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak ceza miktarları(TL)

Ticaret sicili müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunulmaması veya kaçınma sebeplerinin bildirilmemesi

33/2

1.000

1.078

Ticaret siciline tescil veya kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunulması

38/1

2.000

2.156

Ticaret ünvanına ilişkin kanunda ön görülen esaslara aykırı davranılması

51/II

2.000

2.156

Ticari defterlerde, ticari işlemlerle ticari işletmenin iktisadive mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri açıkça görülebilir bir şekilde ortaya konmaması

562/1-a

4.000

4.312

Ticari işletmeyle ilgili belgelerin kopyalarının sağlanmaması

562/1-b

4.000

4.312

Ticari defterlerin açılışa ve kapanışa tabi gerekli onaylarının yaptırılmaması

562/1-c

4.000

4.312

Ticari defterlerin kanuna uygun olarak tutulmaması

562/1-d

4.000

4.312

Kanunda belirtilen usule aykırı olarak envanter çıkarılması

562/1-e

4.000

4.312

Saklanması zorunlu olan belgelerin, sadece görüntü veya başkaca veri taşıyıcısı aracılığıyla ibraz edilebildiği durumlarda bu belgelerin bastırılarak veya okunabilen kopyaları sunularak ibraz edilmemesi

562/1-f

4.000

4.312

Münferit ve konsolide finansal tablolar düzenlenirken Kanunda öngörülen esaslara uyulmaması

562/2

4.000

4.312

 

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!