Faydalı Bilgiler

PASAPORT VE VİZE HARÇLARI

 

Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları : 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan maktu ve nispi harçlar yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %15 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

 4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)

 I- Pasaport Harçları:

 1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

 (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

 6 aya kadar olanlar 92,55

 1 yıl için olanlar 135,20

 2 yıl için olanlar 220,65

 3 yıl için olanlar 313,25

 3 yıldan fazla süreli olanlar 441,40

 Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

 3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

 II- Vize müracaat ve vize harçları:

 (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)

 1. Giriş vizeleri:

 a) Tek giriş 308,65

 b) Müteaddit giriş 1.033,50

 2. Transit vizeleri

 a) Tek transit 308,65

 b) Çift transit 619,15

 (Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

 (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri 515,75

 III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

 1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)

1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (21,75 TL)’den az, (110,80 TL)’den çok olamaz.)      11,70

 1 aydan sonraki her ay için  73,65

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. 

 (4731 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen cümleler.Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

 (4761 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen cümle.Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 179,45

 IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzinBelgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm.Yürürlük:6/9/2003)

 1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:

 a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 158,25

 b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)  476,30

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi: 794,50

 3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi: 1.590,15

 Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!