Faydalı Bilgiler

ANONİM ŞİRKETLER İÇİN SUÇ VE CEZALAR

TİCARET KANUNUNDA ANONİM ŞİRKETLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN

SUÇ ve CEZALARI

SUÇ OLARAK TANIMLANAN FİİL

CEZA

Kanunla öngörülen internet sitesinin oluşturulmaması

100 günden üçyüz güne kadar adli para cezası

İnternet sitesine konulması gereken içeriğin usulüne uygun bir şekilde koyulmaması

100 güne kadar adli para cezası

Kanunun 358'inci maddesine aykırı olarak pay sahiplerine borç verilmesi

300 günden az olmamak üzere adli para cezası

Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınlarına borç verilmesi, bu kişiler için şirket tarafından kefalet, garanti ve teminat verilmesi, sorumluluk yüklenilmesi, bunların borçlarının devralınması

300 günden az olmamak üzere adli para cezası

Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut kanuna uygun saklanmaması

300 günden az olmamak üzere adli para cezası

Tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgilerin, denetime yetkili olanlara ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarının engellenmesi

Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 300 günden az olmamak üzere adli para cezası

Sermayenin tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gösterilmesi

3 aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası

Sermaye Piyasası Kanunun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her türlü yoldan çağrıda bulunularak para toplanması

6 aydan iki yıla kadar hapis cezası

Ayni sermaye veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçilmesi, işletme ve aynın niteliğinin veya durumunun farklı gösterilmesi ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapılması

90 günden az olmamak üzere adli para cezası

Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmaması

4 bin TL idari para cezası

İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesinin defterlerden izlenememesi

4 bin TL idari para cezası

Münferit ve konsolide finansal tablolar düzenlenirken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartları'na, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uyulmaması

4 bin TL idari para cezası

Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibraz edilmemesi

4 bin TL idari para cezası

Defterlerin onaylarının yaptırılmaması

4 bin TL idari para cezası

İşletmeyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki kopyasının, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklanmaması

4 bin TL idari para cezası

Defterler kanunun 65'înci maddesine uygun olarak tutulmaması (Defterlerin Türkçe Tutulmaması, kayıtların eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılması, kayıtların çizilmemesi ve değiştirilmemesi..)

4 bin TL idari para cezası

 

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!