Faydalı Bilgiler

ANAYASAL HAKLARIMIZ

ANAYASAL HAKLARIMIZ

Çevre Hakkı

Herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, devletten çevrenin geliştirilmesini, çevre sağlığının korunmasını ve çevre kirlenmesinin önlenmesini isteme hakkı vardır.

Mülkiyet Hakkı

Her gerçek veya tüzel kişi mülkiyetine saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir ve bu hakka ancak kamu yararının gerektirdiği hallerde ve ancak yasayla düzenlenmiş olması kaydıyla müdahale edilebilir.

Seyahat Hakkı

Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

Toplanma Hakkı

Herkesin önceden izin almaksızın kamu güvenliği için tehlike oluşturmayan mekanlarda önceden bildirimde dahi bulunmaksızın, barışçıl ve şiddet içermeyen bir şekilde, herhangi bir amaçla, kamuya açık veya toplanma ve gösterinin şekli ile yapıldığı mekan arasında bir bağlantı olduğu müddetçe adliyeler dahil kamu binalarında, toplanma ve gösterinin hedefi ve toplantının konusu arasında bağlantı olduğu müddetçe herhangi bir gün ve saatte toplanma ve gösteri düzenleme hakkı vardır.

Kent Hakkı

Herkesin, yaşam alanlarına ilişkin kararlara katılımla, hak ettiğini düşündüğü ve yaşanabilir bir kent yaşamı talep etme hakkı vardır.

Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı

Hiç kimse bir suç işlediğine dair veya suç işledikten sonra kaçacağına dair makul bir şüphe olmaksızın yakalanamaz, gözaltına alınamaz, tutulamaz veya tutuklanamaz. Bu şekilde özgürlüğünden yoksun bırakılan herkesin anlayabileceği bir dilde derhal bilgilendirilme, derhal yargıç önüne çıkartılma, makul sürede yargılanma ve bu süre içinde salıverilme, yakınlarına haber verme, ücretsiz bir avukattan hukuki yardım alma ve gözaltına alınmanın veya tutuklanmanın hukukiliğine itiraz etme hakkı vardır.

Sağlık Hakkı

Herkesin ulaşabileceği en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardına sahip olma, hastalık veya yaralanma durumunda tıbbi hizmet ve tıbbi bakım sağlayacak koşulların yaratılmasını ve çevresel ve sınai sağlık şartlarının her yönüyle iyileştirilmesini isteme hakkı vardır.

İşkence ve Kötü Muameleye Uğramama Hakkı

Hiç kimseye işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamelede bulunulamaz ve bu tür bir ceza verilemez. Bu yasağın herhangi bir istisnası bulunmamaktadır. Ve her koşulda istisnasız bir biçimde geçerli kabul edilir.

İfade Hakkı

Herkesin kamu makamları veya üçüncü kişiler tarafından müdahale edilmeksizin ve ulusal sınırlar dikkate alınmaksızın, herhangi bir mecrada ve herhangi bir biçimde, görüş sahibi olma, bilgi ve düşünceleri edinme ve yayma hakkı vardır.

Basın ve Haber Alma Hakkı

Herkesin kamu makamları veya üçüncü kişiler tarafından müdahale edilmeksizin ve ulusal sınırlar dikkate alınmaksızın basın yayın organlarınca iletilen bilgi ve görüşlere erişerek görüş sahibi olma ve bilgi ve düşünceleri edinme hakkı vardır.

Herkesin ve tüm basın yayın organlarının kamu makamları veya üçüncü kişiler tarafından müdahale edilmeksizin ve ulusal sınırlar dikkate alınmaksızın bilgi ve düşüncelerini iletme hakkı vardır.

Kişisel Verilerin Gizliliğini İsteme Hakkı

Herkesin özel yaşamına ve haberleşmesine saygı gösterilmesini, kendisine ilişkin herhangi bir bilginin, kendi rızası olmaksızın açıklanmaması, yayılmaması ve bu bilgilere başkalarının ulaşmaması, kısacası bu bilgilerin mahrem kalmasını isteme hakkı vardır.

Yaşam Hakkı

Herkesin yaşam hakkı vardır. Bu hakka ancak, kuvvet kullanmanın mutlak zorunluluk haline geldiği durumlarda, açıkça düzenlenmiş yasal düzenlemelere uygun olarak, başkalarının yaşamına yönelik mevcut tehlikelerin ortadan kaldırılması, bir ayaklanma ve isyanın bastırılması, başkalarının yaşamına yönelik açık ve mevcut bir tehlike oluşturan kişilerin yakalanması veya tutuklu olduğu durumda kaçmasının engellenmesi amacıyla ve durumun gerektirdiği ölçüde müdahale edilebilir.

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!