Faydalı Bilgiler

VERGİ HUKUKUNDAKİ DAVA AÇMA SÜRELERİ

İhtilafın Konusu

Dava Açma Süresi

Dava açılacak yer

Vergi/Ceza İhbarnamesi

İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde

Vergi Mahkemesi

Üst Mahkemeye Temyiz

Kararın tebliğinden itibaren 30 Gün içinde

 

Danıştay

Kesin/Kat’i Haciz

Haczin tatbikinden itibaren 30 gün içinde

Vergi Mahkemesi

İhtiyati Haciz

Haczin tatbikinden itibaren 7 gün içinde

 

Vergi Mahkemesi

İhtiyati Tahakkuk

İhtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarlarına karşı bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde

Vergi Mahkemesi

Ödeme Emri

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde

Vergi Mahkemesi

İstihkak İddiası

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde

Asliye Hukuk Mahkemesi

Üçüncü şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haczi

Haciz Bildirisinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde

Tahsil Dairesi

Gayrimenkul İhalesinin Feshi Talebi

İhalenin ilgililere tebliğinden itibaren 7 gün içinde

İcra Tetkik Mercii

 
 

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!