Faydalı Bilgiler

YURT DIŞI TEBLİGATLARININ YAPILMA YÖNTEMİ

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2014 yılında yapılacak uygulamada:

I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve 16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen esaslar ve açıklanan hususların göz önünde tutulması,

II. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatımız uyarınca her tebligat ve istinabe talebi için:

A. Tebligat talebinde:

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 21.- TL posta gideri alınması;

a) Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi gereğince tebliğ talebinde bulunulması halinde, ilgilisince Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin Lefkoşa Büyükelçiliğimize gönderilmesi veya tarih ve sayısının yazılan sevk yazısında belirtilmesi,

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına doğrudan iletilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

2) Diğer ülkeler için ise 40.- TL posta gideri alınması,

a) İlgilisince Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuzörneğinin, Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi gereğince tebliğ talebinde bulunulması halinde ilgili ülkede bulunan dıştemsilciliğimize gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının yazılan sevk yazısında belirtilmesi,

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin ilgili ülke yetkili makamlarına doğrudan gönderilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

3) Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde aşağıda belirtilen ülke uygulamaları esas alınarak;

a) Kanada adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, düzenlenecek 50 Kanada Doları tutarında çekin (çeklerin alıcısı kısmına “Ministry of Finance” yazılması, ayrıca “Canada” ifadesinin eklenmemesi) evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize gönderilmesi,

b) Amerika Birleşik Devletleri adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden“Process Forwarding International adına Wells Fargo Bank, S.W.I.F.T. No: WIFBIUS6S account no: 2007107119 USA” (ABA routing no: 121000248 belirtilmek suretiyle) 95.- ABD Doları tutarındaki masrafın tebligatın yapılacağıkişinin adı ve soyadı ile şirket ise ismi belirtilmek suretiyle ödemesinin yapılıp makbuz örneğinin evrak ile birlikte“PROCESS FORWARDING INTERNATIONAL, 633 YESLER WAY, SEATTLE, WA 98104, USA” adresine gönderilmesi,

c) Fransa adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden Fransa için “Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “BNP PARIBAS MAINE MONTPARNASSE Agence PARIS MAINE MONT (00274) RIB: 30004 00274 000 10225371 58 IBAN:FR76 3000 4002 7400 0102 2537 158 BIC:BNPAFRPPPXV” hesabına, 50.- Euro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Ministère de la Justice Service Civil de l’Entraide Judiciaire Internationale, 13 Place Vendôme, Paris/France” adresine gönderilmesi,

d) Avustralya adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden tebliğ yapılacak adresteki posta kodu 2 (NSW) ile başlıyorsa 60.50 Avustralya Doları, 08 veya 09 (Northern Territory) ile başlıyorsa başkent Darwin’in 25 km uzağına kadar olan yerler ve tek ziyaret için 133.00 Avustralya Doları (daha uzak mesafeler söz konusu olduğunda her ilave km için 90 cent), posta kodu 4 (Queensland Eyaleti) ile başlıyorsa bir kişi için yapılacak bir saatlik tebligat hizmetinin karşılığının 89 Avustralya Doları (tebligat yapılacak adresin 8 km’lik alanınötesinde olması halinde gidilen her ilave km için 3.20 Avustralya Doları, tebligat hizmetinin yerine getirilme süresi 1 saati aşıyorsa, her ilave saat başına 27.90 Avustralya Doları, eğer tebligat hizmeti iki veya daha fazla kişi için yerine getirilecekse de 16.00 Avustralya Doları) tutarındaki çekin Sidney Başkonsolosluğumuz adına, diğer posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn Başkonsolosluğumuz adına 110,00 Avustralya Doları tutarında çekin evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize gönderilmesi,

e) Belçika adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden 100.- Euro’nun veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine peşinen yatırılmasının sağlanması ve evrakın doğrudan “MINISTERE DE LA JUSTICE Boulevard de Waterloo, 115,1000 Bruxelles BELGIQUE” adresine gönderilerek, tebliğ işlemi sonucunda Belçika makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi.

f) Yunanistan adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden Yunanistan için“Hellenic Ministry of Justice, Transparency&Human Rights” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarasıyazılmak suretiyle “Bank of Greece, Bank Account Number: 23/2341147896, IB AN: GR9101000230000002341147896, Swift Code: BNGRGRAA” hesabına, 50.- Euro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Hellenic Republic Ministry of Justice Directorate of Pardon Award and International Judicial Cooperation in Civil Cases 96 Mesogeion Ave. Athens 11527 GREECE” adresine gönderilmesi.

B. İstinabe talebinde:

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 21.- TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye Bakanlığı’nın“Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması, ilgililerin ekonomik ve sosyal durumlarının araştırılmasına yönelik adli yardım taleplerinin, doğrudan Sosyal Hizmetler Dairesinin bağlı olduğu K.K.T.C. Çalışma Bakanlığı’na gönderilmesi, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

2) Diğer ülkeler için ise 40.- TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler”hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığımıza yazılan sevk yazısında belirtilmesi, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

3) Almanya ile Kanada’nın Quebec Eyaleti makamlarınca istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi için masraf talep edildiğinden, dinlenecek her bir tanık için ayrıca 600.- TL avansın ilgilisince mahkeme veznesine depo ettirilmesi ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi,

4) Yurt dışında DNA testi istenen hallerde 3.000.- TL, kan tahlili yapılması istenen hallerde 1.500.- TL, Türkiye’de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt dışından kan ve doku örneğinin alınmasıistenen hallerde 500.- TL’nin mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilerek yabancı mahkemece talep edilecek masrafın ödenmesinden sonra arta kalabilecek meblağın ilgilisine iade edilmesi,

5) Bilirkişi tetkikini gerektiren diğer talimat istemlerinde (hesap incelemesi, sağlık raporu alınması gibi), istinabe masrafı yabancı adlî makam tarafından talep edildiğinde ödenmek üzere, 500.- TL mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi,

6) Almanya ve Kanada’nın Quebec Eyaleti dışındaki devletler, istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi ile ilgili olarak nadiren masraf talep ettiklerinden, bu devletlere gönderilecek taleplerde ilgilisinden posta gideri dışında avans alınmaması, ancak o devlet adlî makamı tarafından talep edilmesi halinde ödenmesini teminen ilgilisinden masrafınödeneceğine dair bir “Taahhütname” alınması,

III. Uygulamaya 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren başlanılması,

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!