Faydalı Bilgiler

İŞÇİNİN ALACAKLARININ HACZİ

ÇALIŞAN YA DA İŞCİNİN MAAŞ,İKRAMİYE VE TAZMİNATLARININ HACZİ.

İşçinin net ücretin dörtte biri haczedilebilir. (4857 sayılı İş Kanunu, madde 35, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, madde 83 ) Birden fazla haciz varsa sıraya konur. İşçinin ücretinin ödendiği bankaya borcu olduğu için bankanın ücretin tamamını bloke etmesi yasal değildir. İşçinin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine nafaka borcu varsa ücretin dörtte birinden fazlası haczedilebilir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 27.12.2004 tarih ve E.2004/22540, K.26972 sayılı kararında, ihbar ve kıdem tazminatının ücret olmadığı bu nedenle tamamının haczedilebileceği belirtilmiştir. Aynı kararda, toplu sözleşme farkı ve ikramiyenin ise ücret sayıldığı, bu nedenle en fazla dörtte birinin haczedileceği, yer almıştır. Ayrıca, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 83’üncü maddesinde, kısmen haczedilebilecek kalemler (maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, emekli maaşları, sigortalar veya emekli sandıkları tarafından tahsis edilen gelirler) arasında, ihbar ve kıdem tazminatı sayılmamıştır. Bu nedenle İhbar ve kıdem tazminatının tamamının haczedilebileceği ortaya çıkmaktadır.

Şayet maaşının haczi istenen çalışan o işyerinde çalışıyor ise;İşveren, işçinin ücretine haciz konmasına ilişkin, icra müdürlüğünden gelen yazıyı tebliğ aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde, “işçinin ücretini ve ücretten yapılacak kesintinin icra dosyasına gönderilmek üzere icra dairesinin banka hesabına yatırılacağını” belirtir bir yazıyı icra müdürlüğüne göndermek zorundadır.

Birden fazla haciz varsa sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitince, sonraki haczin kesintisine başlanır. Borçlu işçinin işten ayrılması veya işten çıkarılması durumunda da, işverenin bu hususu yazıyla icra müdürlüğüne bildirmesi gerekir. İhbar ve/veya kıdem tazminatı ödenecekse, icra müdürlüğünün talimat yazısında belirtilen oranda kesintinin tazminattan düşülmesi gerekir.

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!