Hukuk ve Haklarınız

lİmanlar ve aĞaÇlandirma yÖnetmelİĞİ deĞİŞtİrİldİ

LİMANLAR VE AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

MADDE 31 – (1) Liman idari sahasında bulunan gemi ve deniz araçlarında ilgili mevzuat gereği emniyet ve haberleşme cihazlarının bulundurulması ve bu cihazların, liman idari sahasında kızakta bulunma, önceden bildirilmesi şartıyla arıza gibi durumlar ve olağanüstü haller haricinde açık ve çalışır halde bulundurulması şarttır.

(2) Emniyet ve haberleşme teçhizatından ilgili mevzuata göre özel tescil ve kaydı gerekenler İdareye ve ilgili makamlara kayıt ettirilir. Kayıt ettirilen bilgiler güncel halde bulundurulur.

(3) Gemi trafik hizmetleri sistemleri olan ya da trafik ayırım düzeni tesis edilmiş deniz alanlarında seyir halinde bulunan gemi ve deniz araçları, ilgili sektör kanallarını sürekli dinler ve verilen talimatlara uyar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine  aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) 31 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden gemiler ve deniz araçlarının ilgilisine 1000 TL idarî para cezası verilir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden Türk Bayraklı gemilerin limandan kalkışına izin verilmez. Ayrıca bu gemilerin ilgililerine 500 TL idarî para cezası verilir ve gemi detaylı denetime tabi tutulur.

(10) 12 nci maddeye aykırı hareket eden Türk veya yabancı bayraklı gemi ilgililerine 1000 TL’den 5000 TL’ye kadar idarî para cezası verilir. Türk Bayraklı gemilerin yurt dışında yaptığı benzer kural ihlallerinin İdareye rapor edildiği durumlarda gemi ilgilisine aynı ceza uygulanır.

(11) İlgili mevzuatta belirtilen can kurtarma, emniyet, güvenlik veya acil durum yardım isteme işaret, sinyal veya yayınlarını yanıltıcı şekilde kullandığı ve bu yanlışlığı uygun şekilde düzeltmediği belirlenen Türk veya yabancı bayraklı gemilere ve liman ilgililerine 5.000 TL’den 50.000 TL’ye; denizde çatışmaya sebep olacak şekilde seyir veya manevra yaptığı veya işaret veya teçhizatı eksik veya uyumsuz olduğu tespit edilen gemilerin ilgililerine 5000 TL’den 50.000 TL’ye kadar idarî para cezası verilir. Aykırılık eğer bir teçhizat eksikliği veya hatasından kaynaklanıyor ise durum düzeltilene kadar gemi seferden men edilir. Ayrıca, yanlış alarm sebebiyle oluşan kamu masrafları, sorumlusundan tahsil edilir. Uğraksız geçiş yapan gemiler için bayrak devletine bildirim yapılır.

(12) Bu Yönetmelik kurallarının ihlali durumunda idarî ve cezaî müeyyide uygulanması, ulusal mevzuat ile uluslararası sözleşmelerde öngörülen diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına engel değildir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Çanakkale Liman Başkanlığı başlıklı 20 nci maddesinin B bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“20) Çanakkale Liman Başkanlığı

B) Demirleme sahaları

a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 00',90 K – 026º 15',10 D

2) 40º 01',70 K – 026º 17',40 D

3) 40º 03',07 K – 026º 18',95 D

4) 40º 02',55 K – 026º 19',80 D

5) 40º 01',40 K – 026º 18',75 D

6) 40º 00',30 K – 026º 15',20 D

b) 2 nolu demirleme sahası: Kısa süre demirde kalacak gemiler, yakıt ikmali yapacak gemiler ve atık verecek gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 39º 51' 30" K – 026º 08' 00" D

2) 39º 52' 24" K – 026º 08' 00" D

3) 39º 52' 24" K – 026º 07' 00" D

c) 3 nolu demirleme sahası: Çanakkale’de bulunan kıyı tesislerine gelen gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 39º 54' 18" K – 026º 08' 54" D

2) 39º 53' 12" K – 026º 09' 18" D

3) 39º 53' 12" K – 026º 08' 06" D

4) 39º 54' 18" K – 026º 08' 15" D

ç) 4 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 32´ 48" K – 026º 56´ 00" D

2) 40º 31´ 24" K – 026º 56´ 30" D

3) 40º 30´ 00" K – 026º 53´ 00" D

4) 40º 31´ 18" K – 026º 52´ 24" D

d) 5 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 28´ 30" K – 026º 44´ 15" D

2) 40º 27´ 21" K – 026º 46´ 00" D

3) 40º 29´ 03" K – 026º 50´ 30" D

4) 40º 30´ 15" K – 026º 49´ 51" D

e) 6 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, atık verecek gemiler ile yakıt ikmali yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 26´ 42" K – 026º 52´ 42" D

2) 40º 24´ 48" K – 026º 52´ 42" D

3) 40º 24´ 42" K – 026º 51´ 18" D

4) 40º 26´ 18" K – 026º 51´ 18" D

f) 7 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 25´ 48" K – 026º 49´ 36" D

2) 40º 24´ 36" K – 026º 49´ 36" D

3) 40º 24´ 42" K – 026º 51´ 18" D

4) 40º 26´ 18" K – 026º 51´ 18" D

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Çanakkale Liman Başkanlığı haritası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğinin ikinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Müdürlük Tarafından Yapılacak Çalışmalar”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Devir almak isteyen veya ortak olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden alınacak noter onaylı taahhüt senedi ile hibe veya kredi kullanılmış ise kullanılan kredi miktarı kadar borç senedi veya hibe taahhüt senedi ya da gayrimenkul ipoteği,”

“(7) Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya maksadıyla izin verilen sahalar orman idaresi haricindeki gerçek ve tüzel kişilere devredilemez ve bu sahalara ortak alınamaz. Orman idaresine devri yapılacak sahanın Hazine arazisi olması halinde Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

(8) Bu Yönetmelik veya mülga ağaçlandırma yönetmelikleri kapsamında özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü gayesi ile köy ve belde tüzel kişiliklerine izin verilen sahalar, bu maddenin ikinci fıkrasındaki (a), (b) ve (c) bentlerine bağlı kalınmaksızın gerçek veya tüzel kişilere devredilebilir, bu sahalara ortak alınabilir. Ayrıca bu sahalar, köy ve belde tüzel kişiliklerinin talepleri ve idarenin uygun görmesi halinde orman idaresine de devredilebilir. Ancak bu sahalardan köy ve belde tüzel kişiliklerine Hazineden tahsis edilmiş olanlar Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşlerini müteakip Orman Genel Müdürlüğü adına tahsis edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Taşınmazları kamulaştırılanlar

EK MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, taşınmazları kamulaştırılan gerçek ve tüzel kişilere müracaatları halinde, kamulaştırılan taşınmazın bulunduğu ilçe sınırları içerisindeki Devlet ormanlarından, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya gayesi ile saha izni verilebilir.

(2) Bu şekilde verilecek saha izinleri bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen ilan ve kura esaslarına tabi değildir.

(3) Gerçek ve tüzel kişiler izin talepleri için, talep edilen sahanın üzerinde gösterildiği kroki veya harita, kamulaştırmanın yapıldığına dair ilgili kurumdan alınan belge ile birlikte bölge müdürlüğüne müracaatta bulunur.

(4) Bu madde kapsamında yapılacak müracaatlarda izne konu saha 5 hektardan fazla olamaz, bu sahalar üçüncü şahıslara devredilemez, bu sahalara ortak alınamaz.

(5) Bölge Müdürlüğünce özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve özel imar-ihya müracaatlarının değerlendirilmesi için, işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili orman işletme şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi ile kadastro ve mülkiyet şefi veya teknik elemandan oluşacak en az 3 kişilik komisyon kurulur. Kurulan komisyon marifetiyle izin raporu düzenlenir ve saha izni Genel Müdürlükçe verilir.

Endüstriyel ağaçlandırma

EK MADDE 2 – (1) Faaliyet alanı içerisinde endüstriyel ağaçlandırma yapacağına dair ibare bulunan veya yıllık odun işleme kapasitesi 25.000 m3 ve üzerinde olan şirketlere müracaatları halinde, yoğun mekanizasyon ve kültür tekniklerinin uygulanabileceği Devlet ormanlarından, kızılçam, sahil çamı (p. pinaster), monteri çamı (p. radiata), kızılağaç, dişbudak, okaliptüs ve kavak gibi hızlı büyüyen türlerle endüstriyel maksatlı özel ağaçlandırma gayesi ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun olarak saha izni verilebilir.

(2) Bu şekilde verilecek saha izinleri bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen ilan ve kura esaslarına tabi değildir.

(3) Şirketler izin talepleri için, talep edilen sahanın üzerinde gösterildiği kroki veya harita ile özel ağaçlandırmayı sahanın yetişme muhitine uygun olarak yukarıda belirtilen tür veya türler ile yapacağına dair taahhütname ve şirket sözleşmesi ile birlikte bölge müdürlüğüne müracaatta bulunur.

(4) Endüstriyel maksatlı özel ağaçlandırma müracaatları bölge müdürlüğünce değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Müracaatlar Genel Müdürlükte, ilgili şube müdürü başkanlığında 2 teknik elemandan oluşan, 3 kişilik komisyon marifetiyle müracaata konu sahanın endüstriyel maksatlı özel ağaçlandırmaya uygun olup olmadığı, müracaatçının başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı hususları dikkate alınarak incelenir. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde müracaatı uygun görülen müracaatçı adına hak sahipliliği tutanağı düzenlenir. Hak sahibi olan müracaatçı adına bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre oluşturulan komisyonca izin raporu düzenlenmesi için hak sahipliliği tutanağı ve ekleri ilgili orman bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlüğünce düzenlenen izin raporu saha izni verilmesi gayesiyle Genel Müdürlüğe gönderilir ve saha izni Genel Müdürlükçe verilir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak müracaatlarda izne konu saha 10 hektardan küçük olamaz, bu sahalar üçüncü şahıslara devredilemez, bu sahalara ortak alınamaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

 

Bizi sosyal medyadan izleyin!