Hukuk ve Haklarınız

anayasa mahkemesİ yÜrÜtmeyİ durdurma karari verdİ

ANAYASA MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ 2012/87 E. 2014/41 SAYILI KARARI İLE AFET RİSKİ ALANLARI KANUNUNDAKİ HÜKÜMLERLE İLGİLİ VERDİĞİ İPTAL KARARINA EK OLARAK 2014/5 SAYILI KARARI İLE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ.

Anayasa Mahkemesi kanunun ,27.2.2014 günlü, E.2012/87, K.2014/41 sayılı kararla iptal edilen hükümleri ile ilgili,uygulanmalarından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASI kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi verdiği karar ile,Kentsel Dönüşüm Kanunu uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı açılacak davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceğine ilişkin düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti. Bununla birlikte;Hazine dışındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların, Kanunun amaçları çerçevesinde kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilerek tasarrufuna bırakılmasını veya Bakanlığın talebi üzerine TOKİ ve İdareye bedelsiz olarak devredilebilmesini öngören kanun hükmünü;

 

- Kanun uyarınca yapılacak planların, İmar Kanunu’nda ve imara ilişkin hükümler içeren özel kanunlar da dahil diğer mevzuatta belirtilen kısıtlamalara tabi olmadığını düzenleyen kanun hükmünü;

- Kanun uyarınca yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi olayların ortaya çıkması üzerine, ihalenin ivedi yapılmasının zorunlu olması halinde pazarlık usulü ile ihale yapılmasını öngören işlerden sayılmasını öngören hükmünü Anayasaya aykırı bularak iptal etmiş,ancak karar henüz yayınlanmamıştı.

Bizi sosyal medyadan izleyin!