Hukuk ve Haklarınız

  • Anasayfa
  • Gündemden
  • YARGITAY DAVANIN KABULÜ HALİNDE DAVALIYA MASRAF YÜKLENEMEYECEĞİNE KARAR VERDİ
yargitay davanin kabulÜ halİnde davaliya masraf yÜklenemeyeceĞİne karar verdİ

YARGITAY DAVANIN KABULÜ HALİNDE DAVALIYA MASRAF YÜKLENEMEYECEĞİNE KARAR VERDİ

YARGITAY 14. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/4599 
KARAR: 2014/9116

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 28.02.2012 gününde verilen dilekçe ile ipoteğin fekki istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11.04.2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı, imar uygulamasıyla paydaş olduğu 23 parsel sayılı taşınmaza davalı yararına imar uygulaması sırasında konulan ipoteğin davalının ipotek bedeli ile faizini almaktan kaçınması nedeniyle kaldırılamadığını ileri sürerek ipoteğin fekkini istemiştir.
Davalı, ipoteğin tesisinden itibaren uzunca bir süre geçtiğinden edimler arası dengenin bozulduğunu, ipoteğin günümüz koşullarına uyarlanması gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, uyarlanan ipotek bedeli 5.580 TL bedeli depo ettirilerek ipoteğin fekkine karar verilmiştir.
Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.
1-Yapılan yargılamaya, toplanan deliller ve dosya içeriğine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2-Dava, ipoteğin kaldırılması isteğine ilişkindir.
Bir davada yargılma giderlerinden davada haksız çıkan taraf sorumludur. Ancak, hal ve davranışlarıyla dava açılmasına neden olmayan ve ilk celse davayı kabul eden tarafın yargılama giderlerinden sorumlu olmayacağı HMK'nın 312. maddesinde hüküm altına alınmıştır.
Somut uyuşmazlıkta, resmi ipotek belgesinden imar uygulanması nedeniyle dava konusu 26 parsel sayılı taşınmazın 24/81 payı üzerinde davalı yararına 28.12.1999 tarihinde 1. dereceden, faizsiz, 108 TL bedelli ipotek tesis edildiği anlaşılmaktadır. Davacı ipoteğin fekkini istemiş, davalı da uyarlanan ipotek bedelinin depo edilmesi halinde davayı kabul edeceğini belirtmiştir. Mahkemece, ipotek bedelinin dava tarihinde güncellenen değeri 5.580 TL depo ettirilerek ipoteğin fekkine, davalının yargılama giderlerinden sorumlu tutulmasına karar verilmiştir. Davalı davaya verdiği cevapta güncellenmiş bedelin depo edilmesi halinde davayı kabul ettiğini belirttiğinden mahkemece de davalının kabulü doğrultusunda davanın kabulüne karar verildiğinden davalının dava açılmasına neden olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, HMK'nın 312/2. maddesi uyarınca davalının yargılama giderleri ile sorumlu tutulması doğru görülmemişise de bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK'nın 438/7. maddesi gereğince hüküm sonucunun aşadaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1.) bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddine; (2.) bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının üçüncü bendinin ikinci satırında yer alan "davalı" kelimesinin hükümden çıkartılarak yerine "davacı" kelimesinin yazılmasına; hüküm fıkrasının dördüncü ve yedinci bendinin hüküm fıkrasında tümden çıkartılarak dördüncü bent yerine "davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına" yazılmasına, beşinci bendindeki "davalı tarafından yapılan" cümlesinden gelmek üzere "598,55 TL keşif giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine" cümlesinin eklenmesine, hükmün DÜZELTİLMİŞ ve değiştirilmiş bu şekli ile ONANMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 08.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi sosyal medyadan izleyin!