Hukuk ve Haklarınız

  • Anasayfa
  • Gündemden
  • İŞÇİ,EMEKLİLİK SÜRESİ DOLMUŞ İSE TAZMİNATINI ALARAK BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞABİLİR
İŞÇİ,emeklİlİk sÜresİ dolmuŞ İse tazmİnatini alarak baŞka bİr İŞte ÇaliŞabİlİr

İŞÇİ,EMEKLİLİK SÜRESİ DOLMUŞ İSE TAZMİNATINI ALARAK BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞABİLİR

YARGITAY,EMEKLİLİK YAŞI GELMEMESİNE RAĞMEN GÜN VE YIL ŞARTININ GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE İŞCİNİN TAZMİNATINI ALARAK BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞABİLECEĞİNE KARAR VERDİ.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2014/8622 Esas ve 2014/17835 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede aşağıdaki kararı verdi: 

Mahkemece, davacının SGK'dan aldığı 30/04/2012 tarihli yazı ile 15 yıl ve 3600 prim ödeme gün sayısı şartını yaş şartı dışında sağladığını ispatlasa da, davacının kıdem tazminatı almasının ön koşulu olarak yasada emeklilik aylığı almak amacı ile işten ayrılması şartının bulunduğu, davacının işten ayrılmadan evvel (21/04/2012) bir başka işyerinde çalışmak üzere iş başvurusunda bulunduğu, işten ayrılma amacının emeklilik aylığı almak değil, bir başka işyerinde çalışmak olduğu, davacının bu eyleminin Türk Medeni Kanun'un 2/2 maddesi kapsamında hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilmesi gerektiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 120. maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması halinde, kıdem tazminatına hak kazanılabileceği hükme bağlanmıştır. O halde anılan hüküm uyarınca, fesih bildiriminde bulunulabilmesi için işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik, malullük ya da toptan ödemeye hak kazanmış olması şarttır. Bundan başka işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa bahsi geçen işlemler için başvurması ve bu yöndeki yazıyı işverene bildirmesi gerekir. Böylece işçinin yaşlılık, emeklilik, mamullük ve toptan ödeme yönlerinden bağlı bulunduğu mevzuata göre hak kazanıp kazanmadığı denetlenmiş olur. Öte yandan işçinin, sosyal güvenlik anlamında bu hakkı kazanmasının ardından, ilgili kurum ya da sandığa başvurmaksızın kıdem tazminatı talebiyle işyerinden ayrılması ve bu yolla hakkın kötüye kullanılmasının önüne geçilmiş olur. İşçi tarafından bağlı bulunduğu kurum ya da sandıktan tahsise ya da tahsis yapılabileceğine dair yazının işverene bildirildiği anda işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümü doğar. Faiz başlangıcında da bu tarih esas alınmalıdır. 
4447 sayılı Kanun'un 45. maddesi ile 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak, işçinin işyerinden ayrılmasının yaş hariç emekliliğe dair diğer kriterleri tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması şeklinde gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir. 
Somut olayda davacı davalı tarafa ait işyerinde çalışırken SGK'dan aldığı emeklilik için gerekli sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını doldurduğuna dair yazıyı ekleyerek 30.04.2012 tarihinde noterden gönderdiği ihtarname ile emeklilik sebebi ile iş sözleşmesini 01.05.2012 tarihi itibari ile feshettiğini bildirmiştir. Davacının 12.05.2012 tarihinde başka bir yerde çalışmaya başladığı da yine dosya kapsamı ile sabittir. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir yerde çalışması hakkın kötüniyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davacı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Bu itibarla dosya içinde bulunan hesap raporu değerlendirmeye tabi tutularak davacının kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile reddi hatalı olmuştur. 

Bizi sosyal medyadan izleyin!